Предизвиците за Ромите за време на кризата предизвикана од КОВИД-19

Области

 Предизвиците за Ромите за време на кризата предизвикана од КОВИД-19

  •  22 мај 2020
  •  Исмаил Камбери
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Документ на политика

Во овој краток осврт даваме преглед на досегашните последици од КОВИД 19 врз ромската популација со осврт во однос на право на образование, право на здравје, право на работа, слобода на движење, основни услови за остварување на правата и слободите и активности на донатори и невладини организации за време на вонредната состојба. На крајот се споделени препораки категоризирани во секоја област наведена во документот.

Повеќе