Categories

MZMP dhe Asociacioni ZENIT u kyçën ne Rrjetin 23

Shoqata maqedone e juristëve të ri (МЗМП) dhe Asociacioni për iniciaitva zhvilluese - ЗЕНИТ u kyçën në rrjetin e organizatave për ndjekjen dhe përfaqësimin e politikave në Kapitullin 23: gjyqësori, të drejtat themelore dhe lufta kundër korrupsionit – Rrjeti 23.

Read more

Deklaratë nga Rrjeti 23 për reformat në ndjekjen e komunikimeve

Si rrejt i organizatave civile që janë të dedikuara në ruajtjen dhe promovimin e vlerave demokratike, sundimit të së drejtës dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut, “Rrjeti 23” shpreh brengosje në lidhje me mënyrën në të cilën zbatohet reforma në sistemin e ndjekjes së komunikimeve

Read more

Draft Raporti në hije për Kapitullin 23 u prezentua para ekspertëve

Instituti për politikë evropiane – Shkup dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë mbajtën punëtori ekspertësh në të cilën u prezentua draft Raporti në hije për Kapitullin 23.

Read more

Rrjeti 23: 54% nga administrata mendon se gjendja e gjyqësorit është e keqe

Është publikuar anketimi i mendimit të shërbyesëve administrative në Republikën e Maqedonisë lidhur me gjendjen në Kapitullin 23: gjyqësori, antikorrupcioni dhe të drejtat themelore të njeriut.

Read more

Rrjeti 23: të mundësohet implementim i tërësishëm i Ligjit për mbrojtje të informatorëve

Ndryshimet e propozuara të ligjit janë në drejtim të përmirësimit të kornizës ligjore nacionale, por janë të nevojshme përgatitje të rëndësishme juridike, institucionale dhe praktike për zbatimin e ligjit si dhe ngritjen e vetëdijes publike për kornizën ligjore.

Read more