• Analiza e ShPF: Buxheti gjyqësor është 0.289% nga BPV, kurse minimumi ligjor është 0.8%

    Shoqata e punonjësve financiar prezentoi analizën për financimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Maqedonisë.Shiko më shumë
  • Analizë e implementimit të standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë dhe adekuat në Maqedoni

    Koalicioni për gjykim të drejtë dhe adekuat prezentoi analizën e Implementimit të standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë dhe adekuat, si pjesë e projektit Rrjeti 23+.Shiko më shumë
  • Hulumtim: Kush punëson, komuna apo partia?

    Hulumtimi i ZIP Institutit tregon se egzistojnë punësime partiake në njësitë e vetadministrimit lokal. Punësimet partiake shpesh herë ndodhin atëherë kur hapet shpallje për një person që veç më është përzgjedhur ose gjatë procesit të intervistave, ku personat partiak vlerësohen më lartë me më shumë pikë.Shiko më shumë