• Organizatat qyetare kërkojnë zgjedhje dhe emërim urgjent të disa kuadrove në disa intstitucione

    Organizatat kërkuan zgjedhje dhe emërtime sa më të shpejt në disa institucione dhe organe nga ana e Komisionit kuvendor për çështje të zgjedhjeve dhe emërtimeve, dhe dorëzuan edhe kërkesa me shkrim deri te të gjithë deputetë të Kuvendit.Shiko me shume

Aktivitete

Dimensioni rajonal

Informacione dhe dokumente me dimenzion rajonal

Shikoni më shumë rreth dimensionit rajonal në zbatimin e reformave në lidhje me Kapitullin 23. Ky seksion përmban disa analiza, dokumente, raporte të ngjarjeve, etj. të cilat lidhen me zbatimin e reformave në pjesën e Kapitullit 23, dhe janë të karakterit rajonal ose i referohen përvojave dhe sfidave të ndonjërit prej vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor ose shteteve anëtare të BE -së nga rajoni.

Implementim i reformave gjyqësore

Status i implementimit të reformave gjyqësore

Shihni statusin e zbatimit të rezultateve të Strategjisë për reforma në sektorin gjyqësor 2017-2022 për vitet 2018, 2019 dhe 2020, e cila përmban tregues të orientuar drejt qytetarëve dhe ndërveprimin e tyre me gjyqësorin. Duke futur tregues për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të Strategjisë, të orientuar drejt qytetarëve, projekti "Partneriteti Justitiai: Kthimi i besimit të qytetarëve" synon të promovojë sundimin e ligjit dhe të inkurajojë një fokus më të madh në të drejtat e njeriut në institucionet gjyqësore. Treguesit masin rezultatet e Strategjisë për reforma në sektorin gjyqësor 2017-2022 (Strategjia) përmes prizmit të të drejtave të njeriut dhe efektet tek qytetarët, në krahasim me punën e përgjithshme të sektorit.

Antarët e Rrjetit 23

Lidhur me rëndësinë e kapitullit 23 - Gjyqësia dhe të drejtat themelore vecanerisht ne procesin e anëtarësimit në BE, ne kuader te projektit Rrjeti 23 u zhvilluam Qendra e Burimore MK - BE (Merc 23). Pas krijimit te Merc 23 do të paraqesë një platformë unike per monitorimin dhe avokimin e politikave në procesin e integrimit në BE në këtë fushë. Edhepse MERC filimisht u zhvillu si aktivitet ne kuader te projektit, me tej do ti paraqitet publikut si mekanizem I hapur per perdorim.