• Organizatat qyetare kërkojnë zgjedhje dhe emërim urgjent të disa kuadrove në disa intstitucione

  Organizatat kërkuan zgjedhje dhe emërtime sa më të shpejt në disa institucione dhe organe nga ana e Komisionit kuvendor për çështje të zgjedhjeve dhe emërtimeve, dhe dorëzuan edhe kërkesa me shkrim deri te të gjithë deputetë të Kuvendit.Shiko me shume
 • Organizatat qytetare kërkojnë sjellje urgjente të Propozim ligjit për ndalim dhe mbrojte nga diskriminimi

  Propozim - ligji për ndalim dhe mbrojtje nga diskriminimi që 8 muaj ka ngecur në Kuvend: sjellja e tij arbitrarisht zvarritet, gjë që privon qytetarët nga mekanizma efektiv dhe efikas që do t’i mbrojnë nga diskriminimi me të cilin ballafaqohen në sfera të ndryshme.Shiko me shume
 • Komente të Rrjetit 23 për propizom-modelin për inkuadrim të organizatave qytetae në negociatat me BE-në

  Modeli i tanishëm për pjesëmarrjen e organizatave qytetare në negociatat për anëtarsim në BE propozohet pa e marrë parasysh konceptin e strukturës institucionale të negociatave, si dhe procedurën e tërësishme nacionale për negociatat.Shiko me shume
 • Punëtori për inkuadirmin e organizatave qytetare në negociatat me BE-në

  Nga 16 deri më 18 dhjetor 2018, në hotel Radika në Mavrovë u mbajt punëtori për inkuadrimin e organizatave qytetare në negociatat për anëtarësim me BE-në. Punëtoria ishte e fokusuar në Kapitullin 23 dhe në të morën pjesë anëtaret e Rrjetit 23.Shiko me shume

Aktivitete

Dimensioni rajonal

Informacione dhe dokumente me dimenzion rajonal

Shikoni më shumë rreth dimensionit rajonal në zbatimin e reformave në lidhje me Kapitullin 23. Ky seksion përmban disa analiza, dokumente, raporte të ngjarjeve, etj. të cilat lidhen me zbatimin e reformave në pjesën e Kapitullit 23, dhe janë të karakterit rajonal ose i referohen përvojave dhe sfidave të ndonjërit prej vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor ose shteteve anëtare të BE -së nga rajoni.

Implementim i reformave gjyqësore

Status i implementimit të reformave gjyqësore

Shihni statusin e zbatimit të rezultateve të Strategjisë për reforma në sektorin gjyqësor 2017-2022 për vitet 2018, 2019 dhe 2020, e cila përmban tregues të orientuar drejt qytetarëve dhe ndërveprimin e tyre me gjyqësorin. Duke futur tregues për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të Strategjisë, të orientuar drejt qytetarëve, projekti "Partneriteti Justitiai: Kthimi i besimit të qytetarëve" synon të promovojë sundimin e ligjit dhe të inkurajojë një fokus më të madh në të drejtat e njeriut në institucionet gjyqësore. Treguesit masin rezultatet e Strategjisë për reforma në sektorin gjyqësor 2017-2022 (Strategjia) përmes prizmit të të drejtave të njeriut dhe efektet tek qytetarët, në krahasim me punën e përgjithshme të sektorit.

Antarët e Rrjetit 23

Lidhur me rëndësinë e kapitullit 23 - Gjyqësia dhe të drejtat themelore vecanerisht ne procesin e anëtarësimit në BE, ne kuader te projektit Rrjeti 23 u zhvilluam Qendra e Burimore MK - BE (Merc 23). Pas krijimit te Merc 23 do të paraqesë një platformë unike per monitorimin dhe avokimin e politikave në procesin e integrimit në BE në këtë fushë. Edhepse MERC filimisht u zhvillu si aktivitet ne kuader te projektit, me tej do ti paraqitet publikut si mekanizem I hapur per perdorim.