Organizatat qytetare kërkojnë sjellje urgjente të Propozim ligjit për ndalim dhe mbrojte nga diskriminimi

Categories

Organizatat qytetare kërkojnë sjellje urgjente të Propozim ligjit për ndalim dhe mbrojte nga diskriminimi

Propozim - ligji për ndalim dhe mbrojtje nga diskriminimi që 8 muaj ka ngecur në Kuvend: sjellja e tij arbitrarisht zvarritet, gjë që privon qytetarët nga mekanizma efektiv dhe efikas që do t’i mbrojnë nga diskriminimi me të cilin ballafaqohen në sfera të ndryshme.

                Korniza e deritanishme ligjore nuk plotësoi qëllimin dhe nuk solli mbrojtje efikase dhe efektive nga diskriminimi. Mungesat e detektuara në ligjin egzistues u tejkaluan me Propozim - ligjin që parashikon profesionalizim të Komisionit për mbrojte nga diskriminimi, kriteriume më të rrepta për zgjedhjen e komisionerëve, zgjedhje publike e komisionerëve, afate më të shkurta për procedurën e brojtjes nga diskriminimi, forcimin e pavarësisë së këtij organi dhe zgjërimin e kompetencave. Me ligjin parashikohet dhe lirimi nga pagimi i taksave gjyqësore për qytetarët që do të inicojnë procedurë, dhe mundësohet denoncim për mbrojtje të karakterit publik (actio popularis). Në Propozim - ligjin më në fund u shtuan edhe orientimi seksual dhe identiteti gjinor si baza për diskriminim, si dhe u zgjeruan edhe format e diskriminimit – gjegjësisht, në mënyrë eksplicite njihet segregimi si formë e diskriminimit, që ka rëndësi të posaçme për Romët dhe njerëzit me aftësi të kufizuara.

                 Theksojmë se sjellja e ligjit është e patjetërsueshme për ndërtim të një shoqërie gjithëpërfshirëse dhe të barabartë, në të cilën nuk do të heshtet për asnji diksriminim ndaj qytetarëve. Romët, gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara, komunitetit LGBTI, të varfërit dhe qytetarët e përjashtuar nga shoqëria, etnitetet e ndryshme etnike, punëtorët seksual, njerëzit që jetojnë me HIV, njerëzit që përdorin drogë dhe grupet e tjera të pacientëve, ballafaqohen me margjinalizim si pasojë e praktikave diskriminuese të institucioneve dhe paragjykimeve të shoqërsië. Diskriminimi paraqet problem kyç në të gjitha shoqëritë: pamundëson pjesëmarrje të barabartë në shoqëri dhe gjeneron varfëri, cenushmëri ndaj dhunës dhe përjashëtim nga të gjitha sferat e jetës.

                Me zvarritjen dhe bllokimin e sjelljes të këtij ligji, Kuvendi cënon edhe procesin e integrimeve evropiane. Komisioni Evropian kërkon ndryshim të ligjit konform standardeve të së drejtës evropiane që nga viti 2011. Ambasadat që mbështesin Maqedoninë në integrimet evropiane porositën që sjellja e këtij ligji është kusht për raport pozitiv për Maqedoninë dhe për fillim të negociatave për anëtarësim. Propozim - ligji për ndalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, siç është i propozuar në Kuvend, veç më morri mendim pozitiv nga Komisioni i Venecias, që paraqet edhe nji vërtetim për cilësinë e propozimit dhe përfitimet që do t’i sjellë ky ligj për qytetarët e shtetit tonë.

                Me qëllim që të arrihen afatet për raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian, anashkalimit të zvarritjes dhe shkeljes së më tutjeshme të të drejtave të njeriut, kërkojmë që Kuvendi menjëherë të thërret seancë të trupit amë të ligjit, Komisionit për punë dhe politikë sociale, dhe të mbaron procedurën ligjore para zgjedhjeve presidenciale.

                Organizatorë dhe mbështetës të kërkesës janë 100 shoqata, fondacione, aleanca, dhe rrjete të organizatave qytetare.

                Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi
                Rrjeti nacional për luftimin e homofobisë dhe trnasfobisë
                Platforma për barazi gjinore
                Rrjeti 23
                Rrjeti për përfaqësimin e të drejtave të Romëve
                Platforma maqedonase kundr varfërisë
                Platforma për qëndrueshmëri të programeve për preventim, kujdes dhe mbështetje për HIV
 
 1. Kolaicioni MARGINI
 2. HERA – Asociacioni për hulumtim dhe edukim shëndetësor
 3. Shoqata për emancimip, solidaritet dhe barazi të grave ESE
 4. HOPS -  Opsione për jetë të shëndetshme Shkup
 5. Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë
 6. LGBTI Qendra për mbështetje
 7. Shoqata maqedonase e juristëve të rinj
 8. Sonce – Asociacioni për uhvillim demokratik të Romëve
 9. Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI)
 10. Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni
 11. Instituti për të drejtat e njeriut
 12. Shoqata për mbështetje të njerëzve që jetojnë me HIV – “Së bashku më të fortë”
 13. Shoqata për qasje kritike ndaj gjinisë dhe seksualitetit “Fronti subverziv”
 14. EGAL – Barazi për lezbiket dhe gej
 15. CIVIL – Qendra për liri
 16. Qendra evropiane për të drejtat e Romëve
 17. STAR-STAR – Shoqata për mbështetje të punëtorëve të margjinalizuar
 18. Transparency International Maqedoni
 19. Qendra e resurseve të Romëve
 20. Asociacioni Rom për gra dhe të rinj Luludi
 21. Dives – Vinicë
 22. Nevo Xhivdipe – Vinicë
 23. Hëna – Dibër
 24. Shoqëri multietnike për të drejtat e njeriut – Shtip
 25. Organizata e të rinjëve rom Bella Kulla – Kërçovë
 26. Shoqata për integrim perspektiv dhe zhvillim të Romëve Perspektiv – Prilep
 27. DROM – Kumanovë
 28. Shoqata e Romëve Avena – Koçan
 29. Instituti nacional për demokraci
 30. Iniciativa e grave Shuto Orizare
 31. OJQ Ardhmëria e ndriçuar – Koçan
 32. Shoqata Qendra për mbështetje arsimore “Dendo vas” – Shkup
 33. Shoqata për zhvillim të aktiviteteve sociale  Kham Sijan – Shkup
 34. Instituti për hulumtime dhe analiza të politikave “Romalitiko”
 35. OJQ “Prerodba” – Kërçovë
 36. Shoqata për të drejtat e Romëve – Shtip
 37. Shoqata e juristëve Rom – Shkup
 38. Shoqata për edukim dhe këshillim “D-r Berat” – Shkup
 39. Qendra për zhvillim të shoqërisë Rome “Ndriçimi Bairit” – Manastir
 40. Shoqata PAQE Shkup
 41. Organizata Rome e grave nga Maqedonia “DAJA” – Kumanovë
 42. Qendra rinore Rome – Kumanovë
 43. Shoqata qytetare “Romaverzita”
 44. Sumnal – Shoqata për zhvillim të shoqërisë Rome
 45. Shoqata “Terno Vas” – Berovë
 46. Asociacioni rajonal i të rinjëve të arsimuar Rom – Kratovë
 47. Shoqata e qytetarëve “Përgatite rrugëtimin tënd” – Koçan
 48. Asociacioni për iniciativa zhvillimore ZENIT – Shkup
 49. Poraka – Qendra republikane për mbështetje të njerëzve me paaftësi mendore
 50. Polio Plus – lëvizja kundër hendikepit
 51. Shoqata e studentëve dhe të rinjëve me hendikep – Shkup
 52. Shoqata “SOLEM”
 53. Shoqata “Shkëndija e re” Shkup
 54. Bori se zhenski
 55. Këshilli nacional për barazi gjinore NSRR – SOZHM
 56. Shoqata e qytetarëve për promovim të aktivitete të grave Tiiiit! Ink. – Shkup
 57. Shoqata për përparimin e besimit të ndërsjelltë TAKT
 58. Shoqata Forumi i grave – Tetovë
 59. Shoqata për përparimin e barazisë gjinore “Akcija Zdruzhenska”
 60. Reaktor – Hulumtime në aksion
 61. Shoqata “Besimi”
 62. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë
 63. Shoqata “Opsion” – Ohër
 64. “Zona” – Kavadar
 65. Qendra për përparimin e jetës publike – Tetovë
 66. HELP – Gostivar
 67. Klubi rinor – Shtip
 68. “Zgjedhja” – Strumicë
 69. PULS – Kumanovë
 70. “Inter etnik proekt” – Gostivar
 71. “Via Vita” – Manastir
 72. Shoqata humanitare “Nëna” – Kumanovë
 73. Organizata e grave të qytetit të Shkupit
 74. Shoqata e punëtorëve finansiar të vetëqeverisjes lokale dhe ndërmarrësive publike
 75. Forumi arsimor rinor – MOF
 76. Koalicioni të gjithë për gjykim të drejtë
 77. KHAM Dellçevë
 78. “Multikultura”
 79. Këshilli për preventivë të delikencës së të miturve – SPPMD
 80. Shoqata e edukatorëve dhe mbrojtja e të drejtave të grave dhe fëmijëve “LIL” – Shkup
 81. Shoqata për zhvillim dhe avancim të shoqërisë rome “ROMANO ÇAÇIPE”
 82. Qendra për inicijativa sociale “Shpresa”
 83. “Soçuvaj Lekuvaj” – Shoqata e pacientëve me sëmundje të munshkërisë së zezë (SLAP)
 84. Qendra kulturore rinore – Manastir
 85. Shoqata për tretman të personave me autizëm, ADHD dhe sindrom Asperger “Në botën time”
 86. Inicijativa për zhvillim dhe përfshirje të etniciteteve – “IRIZ”
 87. Shoqata Humanost
 88. Iniciativa qytetare e grave ANTIKO
 89. Justicija
 90. Stacioni P.E.T
 91. Qendra për integrim dhe mbështetje SIEC Maqedoni
 92. Shoqata Federalistët e Rinj Evropian – Maqedoni (XHEF Maqedoni)
 93. Federate nacionale e fermerëve
 94. Shoqata nacionale qendra e romëve Kumanovë
 95. Shoqata për mbështetje të personave me sëmundje mendora dhe grupeve të tjera të margjinalizuara në Republikën e Maqedonisë
 96. Asociacioni Mendimi – Shkup
 97. Rrjeti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje
 98. Shoqata për zhvillim arsimor Ekvalis
 99. Këshilli nacional rinor në Maqedoni
 100. Koalicioni rural 
Fotografitë: Vanco Dzambaski

Gallery