Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - maj 2017

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - maj 2017

  •  13 qershor 2017
  •  Rrjeta 23
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport