Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit mbi Ligjin për gjykata

 Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit mbi Ligjin për gjykata

  •  14 dhjetor 2018
  •  Mr. Iva Conevska, Mr. Ismail Kamberi
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Analizë

Kjo analizë ka për qëllim të kontribuoj në avancimin e gjendjeve dhe implementimin e standardeve evropiane në pjesën e gjyqësorit, duke e pasur parasysh kontekstin nacional.

Më shum