Vështrim vjetor mbi sundimin e ligjit në BE 2022

 Vështrim vjetor mbi sundimin e ligjit në BE 2022

  •  30 dhjetor 2022
  •  Corina Stratulat, Ivan Novosel, Beba Zhagar, Iva Conevska Vangelova, Tina Đaković, Biljana Kotevska
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Dokument i politikës

Parimi i sundimit të ligjit është një nga vlerat thelbësore që përbëjnë themelet e Bashkimit Europian. Ai nënkupton që të gjitha pushtetet publike të veprojnë brenda kufijve të vendosur nga ligji, në përputhje me vlerat e demokracisë dhe respektimin e të drejtave themelore. Përderisa vendet kandidate duhet të respektojnë këtë parim dhe të përshtatin funksionimin e institucioneve të tyre në përputhje me rrethanat, vendet anëtare të BE-së gjithashtu nuk përjashtohen nga ky detyrim, apo pasojat që rrjedhin nga mospërputhja.

Më shum