Raporti në hije për Kapitullin 23 për periudhën tetor 2021 – shtator 2022

 Raporti në hije për Kapitullin 23 për periudhën tetor 2021 – shtator 2022

  •  29 dhjetor 2022
  •  Angela Delevska, Beba Zhagar
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

Ky raport në hije bashkon në një tërësi të vetme koherente të gjitha gjetjet, përfundimet dhe rekomandimet që dolën nga monitorimi i fushave të përfshira në Kapitullin 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Ky është raporti i shtatë i tillë i publikuar nga Instituti për Politika Evropiane (EPI) – Shkup, duke marrë parasysh komentet dhe opinionet e organizatave joqeveritare. Gjashtë periudhat e mëparshme mbulojnë periudhat në vijim: tetor 2014 – korrik 2015, korrik 2015 – prill 2016, maj 2016 – janar 2018, qershor 2018 – mars 2019, prill 2019 – mars 2020 dhe prill 2020 – shtator 2021.

Më shum