Statusi i realizimit të Reformave Urgjente Prioritare

Reformave Urgjente Prioritare statusi aktual ?Page.URP.LastChange.Label?: 31 janar 2020

Legjenda

Nuk shqyrtohet ose masat shqyrtuese janë kundërshtuese me prioritetin
Masat shqyrtuese nuk janë në drejtim të përmbushjes të prioritetit
Në proqes
E realizuar

1. Владеење на право и правосудство

A. Правосудство

Depolitizimi i emërimit dhe avancimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, jo vetëm në mënyrë teorike, por edhe në praktikë, në bazë të transparencës, kritereve objektive, të bazuara në mënyrë rigoroze sipas meritës, të zbatuara me procedurë transparente dhe të hapur   
Vendosja e sistemi të harmonizuar lidhur me menaxhimin e rezultateve të punës, bazuar edhe mbi standardet kualitative, përveç standardeve kuantitative, si bazë për të gjitha vendimet për karrierë   
Të shmangen ato elemente të sistemit për procedurat disiplinore dhe shkarkimin e gjyqtarëve, të cilët tani e cenojnë pavarësinë e gjyqësorit edhe në legjislacion edhe në praktikë   
Të sigurohet profesionalizmi i Këshillit Gjyqësor, në praktikë, dhe jo vetëm në teori (përkatësisht, në mënyrë të qartë parashikohet testimi për zbatimin e obligimit ligjor për "jurist i shquar")   
Të rritet roli proaktiv i Këshillit Gjyqësor dhe i gjykatave më të larta, në mënyrë që gjyqtarët të mbrohen nga ndërhyrja në pavarësinë e tyre (përmes stategjive të përmirësuara të komunikimit dhe përmes veprimit të vendosur sipas ankesave për ndërhyrje ose presion)   
Të përmirësohet cilësia e edukimit, buxhetit dhe autonomisë së Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve (dhe të inkurajohet dërgimi i gjyqtarëve nacional për të fituar përvojë pune në GJEDNJ)   
Të sigurohet publikimi i të gjitha aktvendimeve gjyqësore në afate të qarta, të përcaktuara me ligj (dhe të sigurohen mundësi të plota për kërkim dhe qasje të lehtë)   
Të formohet dosje e suksesshme për kohëzgjatjen e përgjithshme të procedurave, me fokus të veçantë mbi "lëndët e vjetra"   
Të sigurohet ekzekutim i shpejtë i të gjitha aktvendimeve të GJEDNJ kundër shtetit (veçanërisht përmes zhvillimit të masave praktike dhe efektive për çdo kategori të lëndëve)   

Б. Функционален судски и парламентарен надзор над следењето на комуникациите

Të sigurohet ndarje më e qartë e mandateve dhe akteve normative, të cilat kanë të bëjnë me ndjekjen e komunikimeve, nga njëra anë - për hetime penale, ndërsa nga ana tjetër - për qëllime të sigurisë   
Të evitohet funksioni ndërmjetësues i DSK si "gardian" i aktiviteteve të ndjekjes nga ana e organeve me autorizime të posaçme (policia, dogana, policia nanciare)   
Të evitohet qasja e drejtpërdrejtë e DSK në pajisjen teknike, e cila mundëson ndjekjen e sinjalit të komunikimit të operatorëve të telekomunikacionit (për shembull, shmangia e plotë e aftësisë praktike dhe teknike e DSK për përfshirjen e).   
Të sqarohet në ligj dhe në praktikë që operatorët e telekomunikeve të guxojnë ta aktivizojnë dhe riorientojnë sinjale ndaj agjencive kompetente për zbatimin e ligjit (policia, dogana, policia nanciare), ose agjencitë e sigurisë (DSK, Agjencia e Zbulimit dhe Shërbimi Ushtarak për Siguri dhe Zbulim pranë Ministrisë së Mbrojtjes) vetëm me pranimin paraprak të urdhrit relevant gjyqësor dhe vetëm për ndjekje ligjore.   
Të instalohen mekanizma për menaxhimin me kriza për orientim dhe udhëheqje të të gjitha operacioneve të zbulimit, si dhe për sigurimin e përforcuar dhe arkivimin e të dhënave   
Të sigurohet trajnim adekuat i të punësuarve për mbrojtjen e të dhënave, të drejtave themelore, etikës profesionale dhe integritetit   
Të sigurohet mbledhje urgjente dhe e rregullt e komisioneve përkatëse parlamentare për ndjekjen e komunikimeve dhe për siguri dhe kundërzbulim, si dhe funksionimi papengesë i tyre    
Të sigurohet që këto komisione të funksionojnë në përputhje me detyrat e tyre ligjore për njoftim, si dhe t'u mundësohet papengesë t'i pranojnë të dhënat e nevojshme, dëshmitë, ndihmën teknike dhe qasjen, të domosdoshme për përgatitjen e    

В. Независни регулаторни, контролни и надзорни тела

Të sigurohet autonomi e kënaqshme e organeve të pavarura rregullatore, kontrolluese dhe mbikëqyrëse, jo vetëm në aspekt teorik por edhe në atë praktik, në mënyrë që të njëjtat të veprojnë në mënyrë efektive dhe pa presion politik. Për këtë nevojiten jo vetëm angazhime proaktive të vet organeve, por edhe vullnet politik i të gjithë faktorëve të tjerë në mënyrë që t'u lejojnë t'i kryejnë funskionet e tyre siç është parashikuar me lijg, përfshirë këtu edhe akordimin e mjeteve të mjaftueshme financiare.   
Të sigurohet që anëtarësia në organet e pavarura rregullatore të themelohet mbi aftësitë profesionale, përvojën profesionale, konform fushës dhe përparësisë komparative gjatë zgjedhjes/emërimit.   
Të sigurohet që të gjitha organet shtetërore t'i respektojnë rekomandimet e Avokatit të Popullit dhe organeve të tjera këshillëdhënëse, me respektim të plotë të ligjit dhe parimit të llogaridhënies.   
Të sigurohen sanskione efikase ligjore për mospërmbushjen e kërkesave dhe rekomandimeve të organeve të pavarura.   
Të sigurohet që Zyra e Avokatit të Popullit të rregullohet tërësisht në përputhje me Parimet e Parisit   

Г. Антикорупциски политики и законодавство

Të inkorporohet dojse autentike për korrupsionin e nivelit të lartë, ashtu që organet të cilat e zbatojnë ligjin dhe organet mbikëqyrëse të kenë autonomi të mjaftueshme që të veprojnë të pavarura, në përputhje me ligjin (autenticiteti i dosjeve aktuale është çrregulluar për shkak të mungesës së një numri të caktuar të lëndëve të prolit të lartë nga vitet paraprak).   
Duhet të përforcohet lufta e përgjithshme kundër korrupsionit    
Të përmirësohet kontrolli i deklaratave për konikt të interesit dhe listave anketuese të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, përmes instalimit të Regjistrit qendror të personave të këtillë
Të punohet me ekspertë të GREKO në mënyrë që të instalohet një mekanizëm i ri gjithëpërfshirës për mbrojten e denoncuesve në përputhje me rekomandimet e fundit të Këshillit të Evropës dhe praktikat më të mira evropiane   

Д. Лустрација

Të zgjidhen mangësitë serioze dhe të revidohet/tërhiqet Ligji për lustrim dhe zbatimi i tij (veçanërisht duke e marrë parasysh mendimin amicus curiae të Komisionit të Venecias) sa i përket kuzimeve kohore, mbrojtjes nga motivet politike, ideologjike ose partiake, të cilat shfrytëzohen si baza për lustrim; përjashtimi i personave në pozita private ose gjysmë-private dhe mbrojtja më e fuqishme e identitetit të subjekteve deri në vendimin përfundimtar gjyqësor)   

2. Деполитизација на јавната администрација

Të shqyrtohet korniza e re ligjorë në mënyrë rigoroze. Ligji i shërbëtorëve administrativ dhe Ligji për nënpunësit në sektorin publik me respektimi e tërë të principeve të transparencës, meritës dhe përfaqësimit të barabartë   
Politikat për punësim duhet ti ndiekin principet e transparencës, meritës dhe përfaqësimit të drejtë në shërbimin publik përmes procedurave të hapura. Nuk duhet të ketë punësime të mëtutjeshme pa respektimin e rregullave    
Të bëhet moratorium të Ligjit për transformim të punësimeve të përkohëshme në pozicione afatgjate deri sa merit principi nuk ndiqet krejtësisht në proqesin e transformimit    
Të jepen numra për të gjithë nënpunësit publik në të gjjitha ministritë qeveritare, agjencionet dhe organe të tjera, të ndara sipas sektoreve    

3. Изборна реформа

Të kryhet reforma zgjedhore në përputhje me rekomandimet të OBSE/ODIHR dhe të Komisionit të Venedikut, duke kyçur dhe zmadhimin e proporcionit dhe mundësive të paraqiten ankesa dhe parashtresa, duke siguruar ndarje të mjaftueshme midis aktiviteteve të shtetit dhe partive politike dhe sigurimit të qasjes dypartiake të organeve zgjedhore në të gjjitha nivelet.    
Të bëhet rishikimi i Listës zgjedhore në përputhjej me rekomandimet e OBSE/ODIHR të vlerësohet saktësia dhe kompletimin e të dhënave të votuesve, veçanërisht në lidhje me votuesit e dyfishtë; votues të regjistruar veçanërisht me të dhëna nga letërnjoftimi dhe të dhëna nga pasaporta; adresa me numër të madh të votuesve të regjistruar. Të identifikohen lëmi për përmirësim të mundshëm në saktësinë e votuesve. Të rishikohet dhe përshtatshëm të përmirësohet saktësia e Listës zgjedhore    

4. Спроведување на препораките на Анкетната комисија за настаните од 24 декември

Të shqyrtohen rekomandimet e Komisionit Anketues nga viti 2013 në lidhje me funsionimin më të mirë të Kuvendit dhe radhitjen e punës të tijë    

5. Медиуми: Слобода на изразување

А. Јавен радиодифузен сервис

Të sigurohen prova të dukshe për reforma aktuale në servisin publik radiodifuziv në lidhje me politikën, organizatën, edukatën dhe redaktimin të drejtuara kah adresimi i kritikave të cilat ishin rregullisht të paraqitura në të kaluarën në lidhje me mungesën e pavarësisë politike, mungesën e raportimit të pabalansuar, si dhe sigurimi i përmbajtjes informative me kualitet të lartë   

Б. Владино рекламирање

Të krijohen rregulla të rrepta për reklamimin e qeverisë të themeluara në kritere transparente, objektive dhe jodiskriminuese    
Të sigurohet transparencë e tërë e rekllamimit të qeverisë (jo vetëm në aspekt të shpenzimit të finansave publike por dhe në aspektin e të spektatorëve dhe përmbajtjeve)    
Të zhvillohet mekanizëm i shpalljeve të papaguara të servisit publik të cilat janë me të vërtetë me interes publik    

В. Пристап до информации

Për të adresuar pengesat kryesore me të cilat ballafaqoohen gazetarët gjatë marjes të informatave publike (p.sh. mossuksesi i organeve relevante që të përgjigjen në shum kërkesa për informacion, përdorimi i tepërt i paarsyeshëm i kategorisë "konfidencial" për dokumente që nuk janë me natyrë të këtillë)   

Г. Клевета

Rishikimi i legjislacionit që të largohen rastet e tipit "i shpeshtë", "dinjitet" dhe "fyerje", të cilat fillojnë një definicion nënligjor për fyerje dhe bien jashtë kornizave të fyerjes në kupti të nenit 10 nga EKÇP   
Revidim i rregullave procedurale me qëllim që të mos kyçen raste të vogla dhe në vend të kësaj të zmadhohet përdorimi i mediacionit për zgjidhje të tyre    
Përkrahje dhe promovim më i madh i përdorimit të vetërregullacionit si alternativë e veprimit gjyqtar    
Garantimi dhe shqyrtimi në nivel politik i praktikimit të vetëkufizimit të përshtatshëm të politikanëve dhe funksionerëve publik që të mos fillohet procedurë për shpifje në përputhje me parimet e ESÇP