Dokumente: Gjyqësori - Profesionalizëm / aftësi / efikasitet

 Задржување од имиграциски причини во Северна Македонија низ бројки

 •  29 dhjetor 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Следење на националните активности во борбата против корупцијата

 •  10 dhjetor 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Situata e azilit në Republikën e Maqedonisë së Veriut Viti 2020

 •  23 nëntor 2021
 •  Teodora Qoseva Kostadinovska, Igor Stojçevsk
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Ky raport paraqet një pasqyrë gjithëpërfshirëse të praktikave, politikave dhe procedurave të ndryshme që lidhen me sistemin e azilit në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2020.Raporti i potencon sfidat kryesore me të cilat përballen azilkërkuesit dhe refugjatët gjatë procedurës së azilit dhe gjatë ushtrimit të të drejtave të tjera. Gjatë përgatitjes së këtij dokumenti u përdorën: a) të dhënat e marra gjatë përfaqësimit të azilkërkuesve, refugjatëve dhe emigrantëve, personave nën mbrojtje plotësuese (subsidiare) dhe refugjatëve të njohur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, b) të dhënat e marra gjatë monitorimit të situatës dhe veprimit nga ana e autoriteteve me refugjatët dhe emigrantët në qendrat e transitit, ku ShJRM ka zyra në dispozicion, dhe c) të dhënat e marra gjatë prezencës në zyrë në Qendrën e Pranimit për Azilkërkuesit në Shkup. Për më tepër, për qëllimet e këtij raporti, u siguruan informata me karakter publik dhe u përdorën raporte dhe literaturë e shum

Më shum

 ИДНИНАТА НА СЛОБОДАТА НА СОБИРАЊЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ДИГИТАЛНАТА ЕРА

 •  19 nëntor 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Partial Reforms and Incomplete Europeanisation

 •  13 tetor 2021
 •  Ndërkombëtar
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 izvestaj-od-sledenje-strategija-za-reforma-na-pravosuden-sektor-2020godina

 •  28 shtator 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Резултати и недоследности во имплементацијата на Стратегијата за реформа во правосудниот сектор 2017-2022 година

 •  20 shtator 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Mendim

 Analiza e cilësisë dhe barazimit të vendimeve gjyqësore në fushën e së drejtës civile

 •  17 shtator 2021
 •  Dusko Georgievski
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

Analiza e cilësisë dhe barazimit të vendimeve gjyqësore në fushën e së drejtës civile të përgatitur nga Dushko Georgievski, përfshin 88 vendime të anonimizuara nga katër zonat e apelit të miratuara në periudhën nga viti 2017 deri në vitin 2020 (me përjashtim të njërës, e cila u miratua në fillim të vitit 2021). Secili nga vendimet u analizua veçmas, bazuar në kriteret e përcaktuara në metodologjinë e zhvilluar posaçërisht për analizën e cilësisë dhe barazimit të vendimeve gjyqësore. Qëllimi kryesor i analizës është përmes treguesve kuantitativ të bëhet vlerësim cilësor i vendimeve të miratuara marra në periudhën e caktuar në nivelin e katër rajoneve të apelit dhe në nivel kombëtar dhe përmes një analize të tillë të përcaktohet nëse sipas këtij kriteri ka ndonjë dobësi që janë karakteristike për rajon të caktuar të apelit. Ndërsa, në pjesën e barazimit të vendimeve gjyqësore të konstatohet nëse i kushtohet vëmendje ekuilibrit midis barazisë së njerëzve para ligjit dhe sigurisë juridi

Më shum

 Предизвици во решавање на проблемите во граѓанско-правната област

 •  16 shtator 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Analiza e cilësisë dhe barazimit të vendimeve gjyqësore në fushën juridike penale

 •  14 shtator 2021
 •  Natali Petrovska
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

Vendimet gjyqësore duhet të hartohen në gjuhë të arritshme, të thjeshtë dhe të qartë, ato duhet të argumentohen, të bëhen publike brenda afatit të arsyeshëm dhe të bazohen në diskutim të drejtë dhe publik. Në përputhje me praktikën e GJEDNJsë, arsyetimet duhet të përmbajnë argumente në lidhje me pohimet vendimtare dhe kryesore, aspektet dhe pretendimet që ishin thelbësore për miratimin e vendimit në drejtim të caktuar. Qëllimi i kësaj analize është të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së vendimeve gjyqësore në fushën e të drejtës për kundërvajtje, të vetë procedurës me qëllim që t’iu përgjigjet pritjeve të qytetarëve në lidhje me të drejtën për një gjykim fer dhe të drejtë si dhe për qasje në drejtësi.

Më shum