Dokumente: Të drejta themelore - E drejta njerëzore

 Извештај во сенка 2020

 •  26 maj 2020
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Shqyrtim krahasues për vitin 2018 dhe 2019 të notave të Komisionit Evropian për Kapitullin 23

 •  15 korrik 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Informacion

Infograf që tregon dallimet në nota të Komisionit Evropian për Kapitullin 23 në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Më shum

 Moj trud, moi prava

 •  08 korrik 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 Izvestaj za implementacija na Zakon za diskrminacija

 •  01 korrik 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Prave, fizicki, finansiski pristap do pravda vo sudovite na RSM

 •  01 qershor 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 shadow-report19

 •  14 maj 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Ocenka na javnoto mislnje i nivoto na percepcija za seksualnata orientacija i rodoviot identitet kako osnovi za utvrduvanje diskriminacija

 •  01 prill 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Merenje na stepenot na zadovolstvo od mehanizmite za zastita na rabotnickite prava vo RSM

 •  01 mars 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Përmbledhja e rezymeve nga hulumtimi i grantistëve të projektit Rrjeti 23+

 •  29 qershor 2018
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

• Drejt panoptikonit qytetar: Baraspeshë më e mirë midis mbrojtjes së privatësisë dhe nevojës për ndjekjen e komunikimeve • Kush punëson komuna apo partia? • Burimet e financimit, lartësia e mjeteve të siguruara dhe ndikimi i tyre mbi pavarësinë e pushtetit gjyqësor • A do të ketë “bilbilfryrës” në universitete? Mundësitë e Ligjit për mbrojtjen e denoncuesve dhe parandalimin e korrupsionit në arsimin e lartë në Republikën e Maqedonisë • Monitorimi i implementimit të standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë në Gjykatën Themelore Shkup I dhe Shkup II • Ndihma juridike falas – sfidat dhe zgjidhjet • Aksesi dhe inkluziviteti i gjykatave në Maqedoni • Analizë e Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit • Analizë e zbatimit të Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit

Më shum

 Mes veprimit dhe mosveprimit - Reformat në Kapitullin 23

 •  16 prill 2018
 •  Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Kjo pasqyrë e shkurtër i përmbledh të dhënat dhe rekomandimet kryesore të Raportit në hije për Kapitullin 23 për periudhën kohore nga maji 2016 deri në janar të vitit 2018. I hartuar nga Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. Pasqyra përfshin tri periudha të ndryshme: - periudha para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 11 dhjetor të vitit 2016, - periudha e tranzicionit pas zgjedhjeve dhe para formimit të Qeverisë së re më datë 31 maj të vitit 2017, dhe - periudha nga zgjedhja e Qeverisë së re deri në fund të muajit janar të vitit 2018. Raporti i prezanton ngjarjet kryesore në periudhën e analizuar dhe jep rekomandime për politikat në secilën fushën të Kapitullit 23. Për analizë të detajuar të të gjitha fushave, ju lutemi shiheni Raportin në hije. Shadow Report.

Më shum
Dokumente kyçëse
 • Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor
 • Gjyqësori i BE dhe dokumente për politika publike për të drejtat e fëmijës
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
Shiko të gjithë dokumentet