Dokumente: Të drejta themelore - Mbrojtja e pakicës dhe e drejta kulturore

 Vlada - programa za socijalna zastita 2016

 •  08 janar 2016
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 Raporti i shoqërisë qytetare për implementim të strategjisë për Romët në Republikën e Maqedonisë dhe plane aksionare për Dekadën në Maqedoni - 2012

 •  14 tetor 2015
 •  Grupi i aktivistëve qytetarë të përkrahur nga Fondacioni shoqëria e hapur
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti i hulumtimit për përcaktim të arsyeve për vizitë jo të rregullt të arsimit themelor te fëmijët Romë

 •  14 tetor 2015
 •  Fondacioni shoqëria e lirë Maqedoni
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Analiza e të dhënave të përpunuara nga pyetësorët anketues për nxënësit Romë në shkollat e mesme në qytetin e Shkupit

 •  13 tetor 2015
 •  NGO Sumnal Shkup
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Analizë e rregullave ligjore relevante dhe regjistrave civilë për kapërcimin e qasjes dhe trajtimit të pabarabartë të Romëve, sidomos të grave Rome kur bëhet fjalë për shërbimet e institucioneve shtetërore në Republikën e Maqedonisë

 •  13 tetor 2015
 •  Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Analizë

 Informacion gjatë implementimit të Planit aksionar nacional për përparimin e gjendjes shoqërore të vajzave rome në Republikën e Maqedonisë 2011-2013

 •  13 tetor 2015
 •  Ministrija e punës dhe politikës sociale
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Informacion

 Status Raport Zbatimi i Planit veprues për përmirësim e gjendjes së romëve dhe sintive në rajonin e OSBE-së

 •  13 tetor 2015
 •  Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
 •  Ndërkombëtar
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Plani aksionar nacional për përparimin e gjendjes shoqërore të grave Rome në Maqedoni 2011-2013

 •  13 tetor 2015
 •  Ministrija e punës dhe politikës sociale
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 Programi i punës dhe planit aksionar të qendrave inforumuese të romëve për 2010-2012

 •  13 tetor 2015
 •  Ministrija e punës dhe politikës sociale
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 Sistemi i indikatorëve për monitoring dhe evaluacion të Dekadës të Romëve në Republikën e Maqedonisë

 •  13 tetor 2015
 •  Ministrija e punës dhe politikës sociale
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Tjetër
Dokumente kyçëse
 • Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Prioritetet urgjente reformike për Republikën e Maqedonisë
Shiko të gjithë dokumentet