Dokumente: Të drejta themelore - Mbrojtja e pakicës dhe e drejta kulturore

 Analiza midis realizimit dhe realitetit të strategjisë nacionale për inkluzion të Romëve - Dekada e Romëve 2005 - 2015

 •  13 tetor 2015
 •  Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Strategjija për Romët në Republikën e Maqedonisë 2015-2020

 •  05 tetor 2015
 •  Ministrija e punës dhe politikës sociale
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 Strategjia për Romët në Republikën e Maqedonisë 2005-2015

 •  05 tetor 2015
 •  Ministrija e punës dhe politikës sociale
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 Plani Strategjik i Rrjetit 23 për periudhën kohore 2015-2020 edhe Kodeksi I Mirësjellje

 •  10 korrik 2015
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Strategji / program

 Analiza e lëmive të Kapitullit 23 "Gjyqësori dhe të drejtat themelore në Republikën e Maqedonisë"

 •  10 korrik 2015
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Broshurë "Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore - Përse është çelës i aderimit drejt BE-së?"

 •  10 korrik 2015
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 Metodologija për monitorim dhe evalum të politikave nga Kapitulli 23 - Legjislacioni dhe të drejtat fundamentale

 •  10 korrik 2015
 •  Qendra për menaxhim me ndryshime
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 EU Roma integration factsheet 2015

 •  11 qershor 2015
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Raport

 temelni prava

 •  01 maj 2015
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Raport

 Raporti i monitorimit të zbatimit të parimit të përfaqësimit të përshtatshëm dhe të drejtë për vitin 2014

 •  30 prill 2015
 •  Avokati i popullit
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Raport
Dokumente kyçëse
 • Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Prioritetet urgjente reformike për Republikën e Maqedonisë
Shiko të gjithë dokumentet