Dokumente: Të drejta themelore - E drejta procedurale - E drejta për procedurë e së drejtës gjyqësore

 Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit mbi Ligjin për gjykata

 •  14 dhjetor 2018
 •  Mr. Iva Conevska, Mr. Ismail Kamberi
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

Kjo analizë ka për qëllim të kontribuoj në avancimin e gjendjeve dhe implementimin e standardeve evropiane në pjesën e gjyqësorit, duke e pasur parasysh kontekstin nacional.

Më shum

 Përmbledhja e rezymeve nga hulumtimi i grantistëve të projektit Rrjeti 23+

 •  29 qershor 2018
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

• Drejt panoptikonit qytetar: Baraspeshë më e mirë midis mbrojtjes së privatësisë dhe nevojës për ndjekjen e komunikimeve • Kush punëson komuna apo partia? • Burimet e financimit, lartësia e mjeteve të siguruara dhe ndikimi i tyre mbi pavarësinë e pushtetit gjyqësor • A do të ketë “bilbilfryrës” në universitete? Mundësitë e Ligjit për mbrojtjen e denoncuesve dhe parandalimin e korrupsionit në arsimin e lartë në Republikën e Maqedonisë • Monitorimi i implementimit të standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë në Gjykatën Themelore Shkup I dhe Shkup II • Ndihma juridike falas – sfidat dhe zgjidhjet • Aksesi dhe inkluziviteti i gjykatave në Maqedoni • Analizë e Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit • Analizë e zbatimit të Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit

Më shum

 Mes veprimit dhe mosveprimit - Reformat në Kapitullin 23

 •  16 prill 2018
 •  Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Kjo pasqyrë e shkurtër i përmbledh të dhënat dhe rekomandimet kryesore të Raportit në hije për Kapitullin 23 për periudhën kohore nga maji 2016 deri në janar të vitit 2018. I hartuar nga Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. Pasqyra përfshin tri periudha të ndryshme: - periudha para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 11 dhjetor të vitit 2016, - periudha e tranzicionit pas zgjedhjeve dhe para formimit të Qeverisë së re më datë 31 maj të vitit 2017, dhe - periudha nga zgjedhja e Qeverisë së re deri në fund të muajit janar të vitit 2018. Raporti i prezanton ngjarjet kryesore në periudhën e analizuar dhe jep rekomandime për politikat në secilën fushën të Kapitullit 23. Për analizë të detajuar të të gjitha fushave, ju lutemi shiheni Raportin në hije. Shadow Report.

Më shum

 RAPORTI NË HIJE PËR KAPITULLIN 23: për periudhën kohore nga muaji maj i vitit 2016 deri në janar të vitit 2018

 •  30 mars 2018
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Projekti “Rrjeti 23+”, të cilin e implementon Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, ka për qëllim t’i ofroj një kontribut të strukturuar shoqërisë civile në monitorimin dhe vlerësimin e politikave të përfshira me Kapitullin 23 nga aderimi në BE – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Ky raport i bashkon në një tërësi të vetme koherente të gjitha konstatimet, konkluzionet dhe rekomandimet, të cilat rezultuan nga monitorimi i fushave të strukturuara në Kapitullin 23 – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Në të vërtetë, ky është Raporti i tretë në hije të cilin e publikon “Rrjeti 23”. Dy raportet paraprakë kishin të bëjnë me periudhën kohore tetor 2014 - korrik 2015 dhe korrik 2015 – prill 2016. Raporti e përfshinë periudhën kohore nga fillimi i muajit maj të vitit 2016, përfundimisht me fundin e muajit janar të vitit 2018. Periudha e përfshirjes së Raportit është vazhduar, në mënyrë që korrespondoj me ciklin e ri të raporteve t

Më shum

 Status of Implementation of Urgent Reform Priorities - May 2017

 •  09 qershor 2017
 •  European Policy Institute
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Анализа на кривично-правната заштита за кривичните дела против слободите и правата на човекот

 •  13 janar 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 EFIKASITETI GJYQËSOR NË LUFTËN KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE KORRUPSIONIT NË “SHTETIN E ROBËRUAR”

 •  25 nëntor 2016
 •  Koalicioni i shoqatave të qytetarëve „Të gjithë për gjykim të drejtë“
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

Në analizën janë të mbledhura të dhënat nga monitorimi i lëndëve gjatë vitit 2016 nga fusha e krimit të organizuar dhe korrupsionit përpara departamentit për krim të organizuar dhe korrupsion, lëndë me rëndësi për publikun dhe mostër e përzgjedhur nga lëndët tjera të korrupsionit, ndërsa në bazë të këtyre të dhënave i rishikuam çështjet për pavarësinë, efikasitetin dhe paanshmërinë e gjyqësorit të Maqedonisë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe vlerësimin e implementimit të duhur të reformave penale-ligjore me fokus kryesor në Ligjin e Ri për Procedurë Penale.

Më shum

 brief septemvri

 •  15 tetor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 brief june

 •  29 korrik 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Analiza besplatna pravna pomos azilanti 2016

 •  13 korrik 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë
Dokumente kyçëse
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Prioritetet urgjente reformike për Republikën e Maqedonisë
 • Marëveshtje për Bashkimin Europian
Shiko të gjithë dokumentet