Dokumente: Me tag Riintegrimi i azilkërkuesve

 RAPORTI NË HIJE PËR KAPITULLIN 23: për periudhën kohore nga muaji maj i vitit 2016 deri në janar të vitit 2018

 •  30 mars 2018
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Projekti “Rrjeti 23+”, të cilin e implementon Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, ka për qëllim t’i ofroj një kontribut të strukturuar shoqërisë civile në monitorimin dhe vlerësimin e politikave të përfshira me Kapitullin 23 nga aderimi në BE – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Ky raport i bashkon në një tërësi të vetme koherente të gjitha konstatimet, konkluzionet dhe rekomandimet, të cilat rezultuan nga monitorimi i fushave të strukturuara në Kapitullin 23 – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Në të vërtetë, ky është Raporti i tretë në hije të cilin e publikon “Rrjeti 23”. Dy raportet paraprakë kishin të bëjnë me periudhën kohore tetor 2014 - korrik 2015 dhe korrik 2015 – prill 2016. Raporti e përfshinë periudhën kohore nga fillimi i muajit maj të vitit 2016, përfundimisht me fundin e muajit janar të vitit 2018. Periudha e përfshirjes së Raportit është vazhduar, në mënyrë që korrespondoj me ciklin e ri të raporteve t

Më shum

 predizvicite na romite povratnici

 •  16 janar 2018
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - korrik 2017

 •  14 gusht 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Analitika - predizvici za reintegracija na Romi

 •  10 korrik 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Roma integration EU 2016

 •  13 mars 2017
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Analizë

 Baseline study Roma hosing in Chair

 •  10 mars 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Drzavna pomos za povratnici Germanija

 •  17 janar 2017
 •  Ndërkombëtar
 •  Organ oficial
 •  Informacion

 Analiza besplatna pravna pomos azilanti 2016

 •  13 korrik 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 OSI romski aktivisti 2015

 •  17 prill 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Vlada - programa za socijalna zastita 2016

 •  08 janar 2016
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program
Dokumente kyçëse
 • Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Prioritetet urgjente reformike për Republikën e Maqedonisë
Shiko të gjithë dokumentet