Status i implementimit të reformave gjyqësore

Status i implementimit të Strategjisë për reforma në sektorin gjyqësor 2017-2022

Ndryshim i fundit: 15 dhjetor 2019

1.1. Стратешка насока: Воедначување на судска пракса

Indikatorë

1.1-1 Перцепција за компетентност на судиите shih detajet

1.1-2 Перцепција за компетентност на обвинителите shih detajet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.1-3 Перцепција за примена на стандарди за подобрување на квалитетот на судските одлуки/пресудите shih detajet

1.1-4 Процент на судии кои учествуваат во континуирана обука за различни видови вештини shih detajet

1.1-5 Удел на обуки кои ја вклучуваат судската пракса на ЕСЧП или одлуки и препораки на телата за човекови права на ОН shih detajet

1.1-6 Процент на слушатели на континуирана обука (судии, обвинители и стручни соработници) кои поминале обука за судската пракса на ЕСЧП shih detajet

1.1-7 Процент од вкупниот број на судии кои учествуваат во континуирана обука за правото на ЕУ shih detajet

1.1-8 Удел на обуки во кои е опфатена анализа на објавените судски одлуки која се фокусира на случаи поврзани со човекови права shih detajet

1.1.-9 Број на одржани средби помеѓу судиите од различни апелациски подрачја и Врховниот суд (за судската пракса) shih detajet

1.1-10 Број на одржани седници на Врховниот суд за судската пракса shih detajet

1.1-11 Број на донесени мислења од страна на Врховниот суд за судската пракса shih detajet

1.2. Стратешка насока: Ревидирање на критериумите за оценување на судиите и јавните обвинители

Indikatorë

1.2-1 Објективни и транспарентни критериуми за избор на судиите, засновани на заслуги, а имајќи ги предвид квалификациите, интегритетот, способноста и ефикасноста, и почитувајќи ги принципите на родова еднаквост и правична застапеност shih detajet

1.2-2 Објективни и транспарентни критериуми за унапредување на судиите (избор во повисок суд, избор на претседател на суд), засновани на заслуги, а имајќи ги предвид квалификациите, интегритетот, способноста и ефикасноста, и почитувајќи ги принципите на родова еднаквост и правична застапеност shih detajet

1.3. Стратешка насока: Кадровско и техничко доекипирање проследено со обезбедување на соодветни просторни услови

Indikatorë

1.3-1 Соодветност на матерјалните ресурси (вклучувајќи и соодветен број на стручни соработници, простории и ИТ опрема) на судовите shih detajet

1.3-2 Соодветност на матерјалните ресурси (вклучувајќи и соодветен броја на стручни соработници, простории и ИТ опрема) на обвинителствата shih detajet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.3-3 Персонал доделен на судии и јавни обвинители shih detajet

1.4. Стратешка насока: Функционален систем за пробација и други алтернативни мерки

Indikatorë

1.4-1 Промена во употребата на пробација или други алтернативни мерки shih detajet

1.5. Стратешка насока: Следење на резултатите и квалитетот на нотаријатот

Indikatorë

1.5-1 Промена (%) на приговори поднесени до Нотарската комора shih detajet

1.6. Стратешка насока: Континуирано следење на ефектите од изврпувањето и на квалитетот на работењето на извршителите

Indikatorë

1.6-1 Стапка на решавање на предмети shih detajet

1.6-2 Промена (%) на поднесени приговори до судовите shih detajet

1.7. Стратешка насока: Зачестена употреба на медијација од страна на јавни органи

Indikatorë

1.7-1 Број на предмети упатени на медијација од страна на јавни органи shih detajet

1.7-2 Број на предмети решени со медијација, во кои странки се јавни органи shih detajet

1.8. Стратешка насока: Стимулирање на примената на медијацијата во судските постапки

Indikatorë

1.8-1 Број на предмети упатени на медијација согласно Законот за правда на децата shih detajet

1.8-2 Број на решени предмети со медијација согласно Законот за правда на децата shih detajet

1.8-3 Број на предмети упатени на медијација согласно Законот за заштита на потрошувачи shih detajet

1.8-4 Број на решени предмети со медијација согласно Законот за заштита на потрошувачи shih detajet

2.1. Стратешка насока: Следење на ефикасноста на судството преку индикаторите утврдени во EU Justice Scoreboard (листа на резултати), СЕРЕЈ и други меѓународни стандарди

Indikatorë

2.1.-1 Стапка на решавање на предмети shih detajet

2.1.-2 Индикатор за решавање на заостатокот на предмети shih detajet

2.1.-3 Постоење стандарди за времетраење на судските одлуки и корективни мерки shih detajet

2.2. Стратешка насока: Доследно спроведување на Акциониот план за решавање на старите предмети и следење на состојбата со нерешени предмети

Indikatorë

2.2.-1 Број на нерешени предмети shih detajet

2.2.-2 Број на стари предмети shih detajet

2.3. Стратешка насока: Усогласување на бројот на судии во Република Северна Македонија со европскиот просек по глава на жител

Indikatorë

2.3.-1 Стапка на ефикасност во завршувањето на предметите shih detajet

2.3.-2 Трошковна ефикасност при решавање на предметите shih detajet

2.3.-3 Број на предмети по судија shih detajet

2.4. Стратешка насока: Подобрување на капацитетите на судската и јавно обвинителската служба

Indikatorë

2.4.-1 Просечен број на вработени по судија/обвинител shih detajet

2.4.-2 Перцепција за односот, професионалноста и стручноста на судската служба shih detajet

2.5. Стратешка насока: Целосна функционалност на веб порталот www.sud.mk

Indikatorë

2.5.-1 Процент (удел) на објавени судски пресуди на порталот shih detajet

2.5.-2 Примена на стандарди за онлајн објавување на судските пресуди shih detajet

2.5.-3 Достапност на онлајн информации за јавноста за правосудниот систем shih detajet

2.5.-4 Број на посетители на веб порталот shih detajet

2.5.-5 Број на судски одлуки објавени на порталот www.sud.mk shih detajet

3.1. Стратешка насока: Собирање, обработка и анализа на статистичките податоци за работата на судовите и јавните обвинителства во ССРМ и СЈОРМ

Indikatorë

3.1.-1 Број на алатки за мониторинг и евалуација на судските активности shih detajet

3.1.-2 Степен на развиеност на информатичката инфраструктура shih detajet

3.2. Стратешка насока: Зајакнување на капацитетите за односи со јавноста

Indikatorë

3.2.-1 Стандарди за давање информации за случаите на странките shih detajet

3.2.-2 Постапките во судниците се отворени и имаат капацитет за сместување на јавноста и медиумите shih detajet

3.2.-3 Достапност на обуки за вработени во судовите за различни видови на комуникација shih detajet

3.2.-4 Број на објавени периодични извештаи за категоризирани трошоци на судовите shih detajet

3.3. Стратешка насока: Изедначување на формата на годишните извештаи за работа на судовите, јавните обвинителства, ССРМ и СЈОРМ

Indikatorë

3.3.-1 Напредок на процесот на ревидирање на методологијата за судска статистика shih detajet

4.1. Стратешка насока: Координација на реформата во правосудниот сектор

Indikatorë

4.1.-1 Број на судови кои имаат капацитет да спроведуваат стратешко планирање и буџетирање shih detajet

4.1.-2 Број на судови кои имаат развиени стратешки планови shih detajet

4.1.-3 Број на јавни обвинителства кои имаат капацитет да спроведуваат стратешко планирање и буџетирање shih detajet

4.1.-4 Број на јавни обвинителства кои имаат развиени стратешки планови shih detajet

4.2. Стратешка насока: Следење на имплементацијата на Стратегијата

Indikatorë

4.2.-1 Број на спроведени дебати со засегнати страни за резултатите од имплементацијата на стратегијата shih detajet

4.2.-2 Број на препораки произлезени од дебатите за преземање на корективни мерки shih detajet

5.1. Стратешка насока: Оптимизација на судската мрежа

Indikatorë

5.1.-1 број на одржани дебати за оптимизација на судската мрежа. shih detajet

5.1.-2 Број и имплементација на препораките за оптимизацина на судската мрежа shih detajet

5.2. Стратешка насока: Буџетско и финансиско управување

Indikatorë

5.2.-1 Трошоци за судовите shih detajet

5.2.-2 Критериуми за утврдување на судскиот буџет shih detajet

5.2.-3 Структура на судскиот буџет shih detajet

5.2.-4 Процент на покриеност на реалните трошоци за спроведување на правдата од годишните судски буџети shih detajet

5.3. Стратешка насока: Зголемување на кадарот во јавнообвинителската служба

Indikatorë

5.3.-1 Персонал доделен на јавни обвинители shih detajet

6.1. Стратешка насока: Правилно постапување со зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка

Indikatorë

6.1.-1 Задоволство на странките од постапката shih detajet

6.1.-2 Перцепција на странките за тоа колку судиите и обвинителите ги почитуваат правата на обвинетите и жртвите shih detajet

6.1.-3 Перцепција на странките за тоа дали судовите ги третираат луѓето фер и непристрасно без оглед на приход, етничка припадност, социјално потекло, пол и религија shih detajet

6.1.-4 Перцепција на странките за тоа дали жените кои се жртви на сексуално и друго родово насилство се третирани фер од судовите shih detajet

6.1.-5 Перцепција на странките за тоа дали судовите ги завршуваат кривичните постапки без непотребни одлагања shih detajet

6.1.-6 Перцепција на странките за тоа дали луѓето можат да избегнат осудителна пресуда или да добијат пониска казна со подмитување на судија, обвинител или судски службеник shih detajet

6.1.-7 Перцепција на странките за тоа дали судиите се слободни да носат одлуки без директно или индиректно мешање на Владата или политичарите shih detajet

6.1.-8 Удел на барања за бесплатни преведувачи кои се задоволени shih detajet

6.1.-9 Број на планирани обуки за судии и јавни обвинители фокусирани на зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка shih detajet

6.1.-10 Број на реализирани обуки за судии и јавни обвинители фокусирани на зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка shih detajet

6.2. Стратешка насока: Подобрување на системот за правда на децата

Indikatorë

6.2.-1 Стапка на рецидивизам на деца престапници shih detajet

6.2.-2 Процент на деца пуштени на слобода кои биле повторно кривично пријавени во рок од 1 година shih detajet

6.2.-3 Стапка на поврат по издржана казна затвор shih detajet

6.2.-4 Процент на деца кои повторно биле приведени во рок од 1 година од прекинот на условната казна shih detajet

6.2.-5 Број на превоспитани деца кои што за прв пат се јавуваат како престапници shih detajet

6.2.-6 Посебни постапки приспособени за деца се применуваат од судовите и обвинителството за случаи во кои има деца жртви или сведоци shih detajet

6.2.-7 Правата на децата се целосно обезбедени со примената на посебните мерки во процес на заштита на децата жртви на насилство shih detajet

7.1. Стратешка насока: Подобрување на ефикасноста на прекршочната постапка

Indikatorë

7.1.-1 Просечно траење на постапката од нејзино почнување до одлука на Апелациски суд или Виш управен суд shih detajet

7.2. Стратешка насока: Превенција наспроти репресија како основна цел на прекршочната постапка

Indikatorë

7.2.-1 Процент на случаи во кои е изречена опомена наспроти процент на случаи во кои е изречена глоба shih detajet

7.2.-2 Процент на случаи во кои е изречена мерка едукација наспроти процент на случаи во кои е изречена глоба shih detajet

7.2.-3 Процент на случаи решени со порамнување наспроти процент на случаи решени со судска постапка shih detajet

8.1. Стратешка насока: Воспоставување стабилен граѓанско правен систем преку пополнување на постоечките правни празнини и негово усогласување со европските стандарди и современите општествени текови

Indikatorë

8.1.-1 Перцепција на странките за тоа дали судовите ги третираат луѓето фер и непристрасно без оглед на приход, етничка припадност, социјално потекло, пол или религија shih detajet

8.1.-2 Задоволство на странките од постапката shih detajet

8.1.-3 Перцепција на странките за тоа дали судиите се слободни да носат одлуки без директно или индиректно мешање на Владата или политичарите shih detajet

8.1.-4 Перцепција на странките за влијанието врз времетраењето на судските постапки поради честа промена на судиите - пензионирање или промени на госишни распореди shih detajet

8.1.-5 Број на судови на чии веб страници јасно се истакнати податоците за потребните трошоци за водење на постапките shih detajet