Документи: Темелни права - Човекови права - Родова еднаквост и права на жените

Области

 Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2013

 •  30 март 2014
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Најдобрите практики на независни механизми за еднаквост во ЕУ и во регионот

 •  01 јануари 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

Оваа студија истражува неколку од меѓународните механизми за заштита на човековите права, еднаквоста помеѓу луѓето и борбата против дискриминацијата.

Повеќе

 Квартален извештај на Хелсиншкиот комитет за човековите права во Република Македонија, април-јуни, 2013

 •  29 јули 2013
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2012 година

 •  18 април 2013
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Истражување на опсегот на родово-базираното насилство врз жените и девојките на јавните места во Скопје

 •  30 ноември 2012
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Демографските политики и родовата еднаквост во Република Македонија: Мерките за унапредување на еднаквоста помеѓу жените и мажите како мерки за зголемување на наталитетот

 •  30 ноември 2012
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2011 година

 •  28 април 2012
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Студија - Демистифицирање на причините за ниското учество на жените на пазарот на труд

 •  28 февруари 2012
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Мислење за законот за еднакви можности на жените и мажите на Република Македонија

 •  30 декември 2011
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

 Информација во врска со заклучокот на Влада на Република Македонија за наодите од анализата за квалитативното учество на жените во јавниот и политичкиот живот во единиците на локалната самоуправа, со заклучоци кои ќе бидат во функција за надминување на евентуалните констатирани слабости

 •  30 ноември 2011
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи