Стратегија за интензивирање на социјалната инклузија на Ромите во системот на социјална заштита во РМ за 2012-2014

Области

 Стратегија за интензивирање на социјалната инклузија на Ромите во системот на социјална заштита во РМ за 2012-2014

  •  13 октомври 2015
  •  Министерство за труд и социјална политика
  •  Национален
  •  Oфицијален орган
  •  Стратегија / програма