Годишен извештај на Народниот Правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2015 година

Области

 Годишен извештај на Народниот Правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2015 година

  •  28 март 2016
  •  народен Правобранител на Р.М.
  •  Национален
  •  Oфицијален орган
  •  Извештај