Извештај: Предизвиците на Ромите повратници во Македонија

Области

 Извештај: Предизвиците на Ромите повратници во Македонија

  •  16 јануари 2018
  •  Институт за европска политика и НВО КХАМ Делчево
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Овој извештај од истражувањето за реинтеграцијата на Ромите - повратници во Македонија е изработен во рамките на проектот „Поттикнување одржлива реинтеграција на Ромите - повратници во Македонија“, спроведуван од Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), во соработка со невладината организација „Кхам“. Главната цел на проектот е да се предлагаат и да се застапуваат политики за обезбедување реинтеграција на Ромите - повратници во Македонија

Повеќе