Прирачник за реинтеграција на Роми-повратници

Области

 Прирачник за реинтеграција на Роми-повратници

  •  15 ноември 2017
  •  Институт за европска политика и НВО КХАМ Делчево
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Информација

Овој прирачник е наменет за Роми-повратници од западноевропските или други земји, во кои престојувале како баратели на азил или економски мигранти, во Република Македонија. Тој нуди едноставни насоки и основни информации на повратниците за можностите и поддршката што можат да ја добијат од јавните институции, граѓански организации и други чинители за полесно да се вклучат во животот на заедницата. Акцентот е ставен на следните области: лични документи, социјална заштита, здравствена заштита, образование, вработување и домување.

Повеќе