Извештај од следење на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година – за 2020 година

Области

 Извештај од следење на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година – за 2020 година

  •  28 септември 2021
  •  м-р Ива Цоневска Вангелова, Златка Стамболиска - Поповска
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Овој извештај од следењето на Стратегијата го следи планот за мониторинг на спроведувањето и евалуација на резултатите од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година, што содржи индикатори ориентирани кон граѓаните и нивната интеракција со правосудството, за стратешките цели, насоки, мерки и активности од Стратегијата. Показателите ги мерат резултатите од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 низ призмата на човековите права и ефектите врз граѓаните, наспроти целокупното работење на секторот.

Повеќе