Документи: Со таг Скрининг

Области

 Презентација 2 П23 Антикорупциска политика на ЕУ

  •  28 октомври 2022
  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Друго

Членот 67 ДФЕУ налага Унијата да се труди да обезбеди високо ниво на безбедност преку мерки за спречување и борба против криминалот; Членот 83 (1) ДФЕУ ја наведува корупцијата помеѓу особено тешките кривични дела со прекугранична димензија за која може да се утврдат минимални правила за дефинирање на кривични дела и санкции и член 84 ДФЕУ содржи можност за воспоставување мерки за промовирање и поддршка на дејствувањето на земјите-членки на полето на спречување на криминалот. Антикорупциските инструменти на ниво на ЕУ вклучуваат: Европскиот семестар за економско управување; главните одредби за АС во релевантните правни иницијативи; техничка и финансиска поддршка и учество на меѓународни форуми активни во борбата против корупцијата: GRECO, UNCAC, G20, OECD.

Повеќе