Dokumente: Gjyqësori - Paanshmëri dhe përgjegjësi

 Infografik: Sa përdoret ndërmjetësimi në vendin tonë?

 •  28 janar 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Informacion

Infografik për normat e përdorimit të ndërmjetësimit si mënyrë altertive e zgjidhjes të kontesteve në Maqedoninë e Veriut

Më shum

 Raport për vitin 2019 për rezultatet nga realizimi i strategjisë për reformë në sektorin e drejtësisë 2017 – 2022

 •  05 nëntor 2020
 •  Aleksandar Nikolov, Iva Conevska
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Ky raport bazohet në planin për monitorimin e zbatimit dhe vlerësimit të rezultateve të Strategjisë për reformë në sektorin e drejtësisë 2017-2022, e cila përmban tregues të orientuar drejt qytetarëve dhe bashkëveprimin e tyre me gjyqësorin, për qëllimet strategjike, drejtimet, masat dhe aktivitetet e Strategjisë.

Më shum

 Извештај во сенка 2020

 •  26 maj 2020
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Dokument për politikat publike “Implementimi i Strategjisë për Reformë të Sektorit të Jurisprudencës në vitit 2017 – 2022”

 •  19 dhjetor 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

Ky dokument i shkurtër për politikën publike bazohet në qëndrimet e prezantuara në dialogun për politika publike, i cili u mbajt më 11 dhjetor të vitit 2019 në hotel Arka në Shkup, në kuadër të Projektit “Parnteriteti Justitia: Rikthimi i besimit të qytetarëve”, të cilin e implementon Instituti për Politikë Evropiane dhe Asociacioni ZENIT, ndërsa financohet nga Bashkimi Evropian përmes Sektorit për financim qendror dhe lidhje të marrëveshjeve dhe i bashkë-financuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Projekti ka për qëllim të kontribuoj në rikthimin e besimit të qytetarëve në Sektorin maqedonas të jurisprudencës, përmes përfshirjes të konsiderueshme të shoqërisë civile në reformat thelbësore. Përfituesit e fundit të këtij Projekti janë institucionet nga fusha e jurisprudencës. Dialogu përbëhet nga dy sesione në të cilët morën pjesë rreth 60 përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor, Këshilli i Prokurorëve Publik, gjyqtarë, prokurorë publik, ekspertë të

Më shum

 Shqyrtim krahasues për vitin 2018 dhe 2019 të notave të Komisionit Evropian për Kapitullin 23

 •  15 korrik 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Informacion

Infograf që tregon dallimet në nota të Komisionit Evropian për Kapitullin 23 në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Më shum

 Pravosudstvo - Aktuelni sudski postapki

 •  01 qershor 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 shadow-report19

 •  14 maj 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 infografik-monitoring-izvestaj

 •  28 mars 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 vtor-kvartalen-monitoring-brif

 •  28 mars 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit mbi Ligjin për gjykata

 •  14 dhjetor 2018
 •  Mr. Iva Conevska, Mr. Ismail Kamberi
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

Kjo analizë ka për qëllim të kontribuoj në avancimin e gjendjeve dhe implementimin e standardeve evropiane në pjesën e gjyqësorit, duke e pasur parasysh kontekstin nacional.

Më shum