Dokumente: Të drejta themelore - E drejta njerëzore - Ndalesë për veprim jo human, poshtërim dhe dënim

 Mes veprimit dhe mosveprimit - Reformat në Kapitullin 23

 •  16 prill 2018
 •  Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Kjo pasqyrë e shkurtër i përmbledh të dhënat dhe rekomandimet kryesore të Raportit në hije për Kapitullin 23 për periudhën kohore nga maji 2016 deri në janar të vitit 2018. I hartuar nga Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. Pasqyra përfshin tri periudha të ndryshme: - periudha para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 11 dhjetor të vitit 2016, - periudha e tranzicionit pas zgjedhjeve dhe para formimit të Qeverisë së re më datë 31 maj të vitit 2017, dhe - periudha nga zgjedhja e Qeverisë së re deri në fund të muajit janar të vitit 2018. Raporti i prezanton ngjarjet kryesore në periudhën e analizuar dhe jep rekomandime për politikat në secilën fushën të Kapitullit 23. Për analizë të detajuar të të gjitha fushave, ju lutemi shiheni Raportin në hije. Shadow Report.

Më shum

 RAPORTI NË HIJE PËR KAPITULLIN 23: për periudhën kohore nga muaji maj i vitit 2016 deri në janar të vitit 2018

 •  30 mars 2018
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Projekti “Rrjeti 23+”, të cilin e implementon Instituti për Politikë Evropiane – Shkup dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, ka për qëllim t’i ofroj një kontribut të strukturuar shoqërisë civile në monitorimin dhe vlerësimin e politikave të përfshira me Kapitullin 23 nga aderimi në BE – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Ky raport i bashkon në një tërësi të vetme koherente të gjitha konstatimet, konkluzionet dhe rekomandimet, të cilat rezultuan nga monitorimi i fushave të strukturuara në Kapitullin 23 – Jurisprudenca dhe të drejtat themelore. Në të vërtetë, ky është Raporti i tretë në hije të cilin e publikon “Rrjeti 23”. Dy raportet paraprakë kishin të bëjnë me periudhën kohore tetor 2014 - korrik 2015 dhe korrik 2015 – prill 2016. Raporti e përfshinë periudhën kohore nga fillimi i muajit maj të vitit 2016, përfundimisht me fundin e muajit janar të vitit 2018. Periudha e përfshirjes së Raportit është vazhduar, në mënyrë që korrespondoj me ciklin e ri të raporteve t

Më shum

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - tetor 2017

 •  17 nëntor 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Анализа на кривично-правната заштита за кривичните дела против слободите и правата на човекот

 •  13 janar 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 brief june

 •  29 korrik 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti në hije për Kapitullin 23

 •  16 qershor 2016
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 godishen izv pravobranitel 2015

 •  28 mars 2016
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Raport

 strategija_pravda

 •  09 dhjetor 2015
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 Plani Strategjik i Rrjetit 23 për periudhën kohore 2015-2020 edhe Kodeksi I Mirësjellje

 •  10 korrik 2015
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Strategji / program

 Analiza e lëmive të Kapitullit 23 "Gjyqësori dhe të drejtat themelore në Republikën e Maqedonisë"

 •  10 korrik 2015
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë
Dokumente kyçëse
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Marëveshtje për Bashkimin Europian
 • Marëveshtje për funksionimin e Bashkimit Europian
Shiko të gjithë dokumentet