Dokumente: Me tag Mungon përkthim i tagut

 Përmbledhja e rezymeve nga hulumtimi i grantistëve të projektit Rrjeti 23+

  •  29 qershor 2018
  •  Rrjeta 23
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

• Drejt panoptikonit qytetar: Baraspeshë më e mirë midis mbrojtjes së privatësisë dhe nevojës për ndjekjen e komunikimeve • Kush punëson komuna apo partia? • Burimet e financimit, lartësia e mjeteve të siguruara dhe ndikimi i tyre mbi pavarësinë e pushtetit gjyqësor • A do të ketë “bilbilfryrës” në universitete? Mundësitë e Ligjit për mbrojtjen e denoncuesve dhe parandalimin e korrupsionit në arsimin e lartë në Republikën e Maqedonisë • Monitorimi i implementimit të standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë në Gjykatën Themelore Shkup I dhe Shkup II • Ndihma juridike falas – sfidat dhe zgjidhjet • Aksesi dhe inkluziviteti i gjykatave në Maqedoni • Analizë e Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit • Analizë e zbatimit të Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit

Më shum
Dokumente kyçëse
  • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
  • Marëveshtje për Bashkimin Europian
  • Marëveshtje për funksionimin e Bashkimit Europian
Shiko të gjithë dokumentet