Статус на имплементација на правосудни реформи

Статус на имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година

Последна промена: 17 февруари 2021
Напредок

Легенда

Има напредок
Одреден напредок
Нема напредок
*се однесува само на годините за кои е спроведено следење на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор

1.1. Стратешка насока: Воедначување на судска пракса

Индикатори

1.1.1 Перцепција за компетентност на судиите види детали

2019
Согласно спроведената анкета со адвокати и јавни обвинители, најчеста оценка е 4 (на скала од 1 до 5, каде што 5 е највисока оценка).

Оценка за стручноста и компетентноста на судиите

2020:

 

1.1.2 Перцепција за компетентност на обвинителите види детали

2019:
Согласно спроведената анкета со судии и адвокати и јавни обвинители: најчеста оценка е 4, (најчест одговор - медијана - на скала од 1 до 5, каде 5 е највисока оцена).

Перцепција за компетентност на обвинителите
2020:

 

1.1.3 Перцепција за примена на стандарди за подобрување на квалитетот на судските одлуки/пресудите види детали

2019:
Според анкетата спроведена со судии, адвокати и јавни обвинители: оценка 3,75 (на скала од 1 до 5, каде што 5 е највисока оценка).


Перцепција за примена на стандарди за подобрување на квалитетот на судските одлуки
2020:
 

1.1.4 Број на донесени мислења од страна на Врховниот суд за судската практика види детали

2018:
Донесени и објавени на интернет-страницата се пет правни мислења и 17 сентенции.
Врховниот суд нема донесено и објавено начелни правни мислења и начелни ставови.
2019:
Донесени и објавени на интернет-страницата се две начелни правни мислења и четири правни мислења и заклучоци и 9 сентенции.
Врховниот суд нема донесено и објавено начелни ставови.
2020:
 

1.1.5 Процент на судии кои учествуваат во континуирана обука за различни видови вештини види детали

2019:
На обуки поврзани со управување и раководење со суд, како и етика во  учествувале 117 судии, односно претседатели на судови, што е 23% од просечниот број судии за 2019 година (512 судии).
2020:

1.1.6 Удел на обуки кои ја вклучуваат судската пракса на ЕСЧП или одлуки и препораки на телата за човекови права на ОН види детали

2018:
12%, или 22 од вкупно 189 обуки, се обуки во кои е опфатена анализа на објавените судски одлуки што се фокусира на случаи поврзани со човекови права.
2019:
10%, или 23 од вкупно 222 развиени обуки, се обуки што ја вклучуваат судската практика на ЕСЧП.
2020:

1.1.7 Процент на слушатели на континуирана обука (судии, обвинители) кои поминале обука за судската практика на ЕСЧП види детали

2018:
Процентот на слушатели на континуирана обука изнесува 30%
2019:
Процентот на слушатели на континуирана обука изнесува 46%
2020:

1.1.8 Процент од вкупниот број на судии кои учествуваат во континуирана обука за правото на ЕУ види детали

2018:
Бројот на судии кои поминале континуирана обука за правото на ЕУ изнесува 5%.
2019:
Бројот на судии кои поминале континуирана обука за правото на ЕУ изнесува 45%.
2020:


 

1.1.9 Удел на обуки во кои е опфатена анализа на објавените судски одлуки која се фокусира на случаи поврзани со човекови права види детали

2018:
Бројот на обуките во кои е опфатена анализа на објавените судски одлуки што се фокусира на случаи поврзани со човекови права изнесува 12%.
2019:
Бројот на обуките во кои е опфатена анализа на објавените судски одлуки што се фокусира на случаи поврзани со човекови права изнесува 14%.
2020:

1.1.10 Број на одржани средби помеѓу судиите од различни апелациски подрачја и Врховниот суд (за судската пракса) види детали

2018:
Врховниот суд и апелациските судови имаат одржано три работни средби за уедначување на судската практика.
2019:
Врховниот суд и апелациските судови имаат одржано две работни средби   за уедначување на судската практика.
2020:

1.1.11 Број на одржани седници на Врховниот суд за судската практика види детали

2019:
Одржани се седум седници на Врховниот суд за судската практика.
2020:

1.2. Стратешка насока: Ревидирање на критериумите за оценување на судиите и јавните обвинители

Индикатори

1.2.1 Објективни и транспарентни критериуми за избор на судиите, засновани на заслуги, а имајќи ги предвид квалификациите, интегритетот, способноста и ефикасноста, и почитувајќи ги принципите на родова еднаквост и правична застапеност види детали

Основните критериуми за избор на судија се утврдени во член 45 од Законот за судовите. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите од 2018 година е додаден условот за активно познавање на трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски). Ваквиот услов беше критикуван во мислењето на Венецијанската комисија  како премногу тежок, со тоа што со последните измени на Законот за судовите беше заменет со условот познавање
на трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски). Согласно Законот за судовите, еден од условите за избор за судија е лицето да ужива углед, да поседува интегритет за вршење на судиската функција и да поседува социјални способности за вршење на судиската функција, за што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови. Овој услов е потребен и за прием на кандидат за судија за почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители и психолошкиот тест и тестот за интегритет се полагаат во рамките на приемниот испит во Академијата за судии и јавни обвинители. 
Посебните услови за избор на судија се наведени во член 46 од Законот за судовите. Во двата извештаи на експертската група предводена од Прибе е наведено дека Академијата за судии и јавни обвинители треба да остане единствена точка за влез во судството и јавното обвинителство.

1.2.2 Објективни и транспарентни критериуми за унапредување на судиите (избор во повисок суд, избор на претседател на суд), засновани на принцип на заслуги, а имајќи ги предвид квалификациите, интегритетот, способноста и ефикасноста, и целосно почитувајќи ги принципите на родова еднаквост и правична застапеност види детали

Посебните услови за избор на судија се наведени во член 46 од Законот за судовите. Во член 47 од Законот за судовите се уредени условите и постапката за избор на претседател на суд. Со измените на Законот на судовите од 2018 година не беа направени суштински измени во однос на посебните услови за избор на судија во повисок суд, ниту, пак, во однос на условите за избор на претседател на суд. За разлика од измените од 2018 година, Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите од 2019 година беше позитивно оценет од Венецијанската комисија. Со измените од 2019 година се направени измени во однос на критериумите за избор на судиите, односно беше изменет член 46 и член 47 од Законот за судовите и беа допрецизирани условите за избор (унапредување) на судии и избор на претседатели на судови.
 
Покрај тоа што во Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите е наведено дека судија во основен суд може да биде избрано лице кое ја завршило почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители, во законот е предвидена и можноста на судиите да аплицираат во друг суд од ист степен (основен или апелациски) доколку имаат четири години непрекинат стаж како судија во суд од ист степен (основен или апелациски). Со овие измени зголемен е судискиот стаж  потребен за избор на судија во апелациски суд. Дополнително, за разлика од претходното решение, каде што беше предвидена можноста да конкурираат судии од апелациските судови, Управниот суд и Вишиот управен суд, со последните измени на Законот за судовите во Врховниот суд може да биде избрано лице кое има работно искуство од најмалку шест години стаж како судија во апелациски суд до моментот на пријавување на изборот и кое од страна на Судскиот совет на Република Македонија е оценето со позитивна оцена, согласно со Законот за Судскиот совет на Република Македонија.
 
За разлика од претходното решение, каде што во управното судство можеше да биде избрано за судија и лице кое има стаж на правни работи во државен орган со потврдени резултати во работата, согласно последните измени на Законот за судовите во Управниот суд може да биде избрано лице кое има работно искуство од најмалку четири години непрекинат судиски стаж како судија во основен суд, додека за судија на Вишиот управен суд може да биде избрано лице кое има работно искуство од најмалку шест години непрекинат судиски стаж како судија во апелациски или во Управниот суд. На овој начин не се заобиколува Академијата за судии и јавни обвинители и при избор на судии во Управното судство. Дополнително, од Венецијанската комисија е поздравено и зголемувањето на судискиот стаж од три на шест години за судија од Управниот суд да може да биде избран како судија во Вишиот управен суд, ваквите измени се во насока на избор на поискусни судии во Вишиот управен суд.

1.3. Стратешка насока: Функционален систем за пробација и други алтернативни мерки

Индикатори

1.3.1 Промена во употребата на пробација или други алтернативни мерки види детали

2019:
Пробациската служба активно почнала со работа во 2019 година, а во текот на годината имало 165 пробациски предмети. Најголем  дел се за надзор на условно отпуштени осудени лица од издржување на казната затвор (111 предмети), 43 предмети се за надзор на  осудени лица на условна осуда со заштитен надзор, за надзор над извршувањето на општокорисна работа има еден предмет, а десет предмети се по барање на судот за примена на инструментот за процена на ризик и подготовка на пробациски извештај со предлог на најсоодветна санкција за време на судската постапка.  
2020:

1.4. Стратешка насока: Следење на резултатите и квалитетот на нотаријатот

Индикатори

1.4.1 Број на предлози за дисциплинска постапка против нотари поднесени до Нотарската комора и број на донесени дисциплински мерки види детали

2019:
Во 2019 година, до Дисциплинскиот совет на Нотарската комора се поднесени 15 предлози за дисциплинска постапка против нотари (12 поднесени од министерот за правда врз основа на извршени надзори и три поднесени од претседателот на Нотарската комора). Дисциплинскиот совет на Нотарската комора разгледал вкупно 13 предлози за поведување на дисциплинска постапка поднесени во 2019 година (десет поднесени од министерот за правда и три од претседателот на Нотарската комора), при што ги донел следните дисциплински мерки – пет парични казни и пет јавни опомени. За еден предмет констатирана е застареност, а за еден предмет нотарот е ослободен од одговорност.
 
Дисциплинскиот совет на Нотарската комора во текот на 2019 година постапувал и по пет предлози за поведување на дисциплинска постапка од претходната 2018 година (четири предлози поднесени од министерот за правда и еден поднесени од претседателот на Нотарската комора), при што донесени се дисциплински мерки – две јавни опомени. За еден предмет констатирана е застареност и за два предмета нотарот е ослободен од одговорност.
2020:

1.5. Стратешка насока: Континуирано следење на ефектите од извршувањето и на квалитетот на работењето

Индикатори

1.5.1 Стапка на реализација на извршни исправи види детали

2018:
Стапка на реализација на извршни исправи e 55,7%.
2019:
Стапка на реализација на извршни исправи e 44,5%.
Можна причина за намалување на реализацијата се силните критики од граѓаните во однос на трошоците на извршувањето, што резултираше и со намалување на тарифите на извршителите и укинувањето на наплатата на одредени категории трошоци.
2020:
 

1.5.2 Број на предлози за дисциплинска постапка против извршители поднесени до Комората на извршители и број на донесени дисциплински мерки види детали

2018:
Дисциплинската комисија на Комората на извршители поведе постапка против двајца извршители, кои ги огласи за виновни и им изрече дисциплински мерки – парични казни.
2019:
Дисциплинската комисија на Комората на извршители поведе постапка против тројца извршители, кои ги огласи за виновни и им изрече дисциплински мерки: јавна опомена, парични казни и трајно одземање на правото за вршење на должноста извршител (во еден случај).
2020:

1.6. Стратешка насока: Зачестена употреба на медијација од страна на јавни органи

Индикатори

1.6.1 Број на предмети упатени на медијација од страна на јавните органи види детали

2018:
Бројот на предмети што медијаторите одговориле дека им ги упатиле јавните органи во  2018 година е 128 предмети.
Процентот на медијатори кои се изјасниле дека им се упатени предмети од страна на јавните органи е 36%.
2019:
Бројот на предмети што медијаторите одговориле дека им ги упатиле јавните органи во  2019 година е 89 предмети.
Процентот на медијатори кои се изјасниле дека им се упатени предмети од страна на јавните органи е 50%.
2020:

1.6.2 Број на предмети решени со медијација, во кои странки се јавни органи види детали

2018:
Број на предмети решени со медијација, во кои странки се јавни органи e 82.
2019:
Број на предмети решени со медијација, во кои странки се јавни органи e 58.
2020:
 

1.7. Стратешка насока: Стимулирање на примената на медијацијата во судските постапки

Индикатори

1.7.1 Број на предмети упатени на медијација согласно Законот за правда на децата види детали

2018:
Hема предмети упатени на медијација согласно Законот за правда на децата.
2019:
Hема предмети упатени на медијација согласно Законот за правда на децата.
2020:
 

1.7.2 Број на решени предмети со медијација согласно Законот за правда на децата види детали

2018:
Нема предмети упатени на медијација согласно Законот за правда на децата, па нема ни решени предмети.
2019:
Нема предмети упатени на медијација согласно Законот за правда на децата, па нема ни решени предмети.
2020:
 

1.7.3 Број на предмети упатени на медијација согласно Законот за заштита на потрошувачите види детали

2018:
Број на предмети упатени на медијација согласно Законот за заштита на потрошувачите е 4 предмети.
2019:
Број на предмети упатени на медијација согласно Законот за заштита на потрошувачите е 9 предмети.
2020:

1.7.4 Број на решени предмети со медијација согласно Законот за заштита на потрошувачите види детали

2018:
Број на решени предмети со медијација согласно Законот за заштита на потрошувачите e 1 предмет.
2019:
Број на решени предмети со медијација согласно Законот за заштита на потрошувачите e 3 предмети.
2020:
 

1.7.5 Стапка на успешност на стопански и работни спорови, решени по пат на медијација види детали


Од 2016- 2019:
Стапката на успешност на стопанските спорови решени по пат на медијација е 28,3% (од вкупно 567 предмети, спогодба е постигната во 161).

Стапката на успешност на работните спорови решени по пат на медијација е 99,60% (од вкупно 948 предмети, спогодба е постигната во 945 предмети).
 

2.1. Стратешка насока: Следење на ефикасноста на судството преку индикаторите утврдени во EU Justice Scoreboard (листа на резултати), СЕРЕЈ и други меѓународни стандарди

Индикатори

2.1.1 Примена на Методологијата за судска статистика со CEPEJ стандарди види детали

И покрај тоа што Методологијата за судска статистика е делумно усогласена со релевантните меѓународно-прифатени индикатори, таа не се применува во практиката, бидејќи институциите во своите редовни извештаи не ги следат тековните вредности на индикаторите предвидени со Методологијата. Овој недостаток делумно се надминува со помош од граѓанското општество што врши мониторинг на дел од вредностите на релевантните индикатори.

2.2. Стратешка насока: Доследно спроведување на Акциониот план за решавање на старите предмети и следење на состојбата со нерешени предмети

Индикатори

2.2.1 Број на нерешени предмети види детали

2019:
На крајот на 2019 година има 73.550 нерешени предмети, што е зголемување за 5.828 предмети, односно 8,6%, во споредба со крајот на 2018 година. Причината за порастот кај овој показател во 2019 година може да се најде во зголемувањето од 11,4% на бројот на примени предмети во 2019 година, што не можело целосно да се надмине со зголемувањето од 6,2% на бројот на предмети што судовите ги решиле во текот на годината. Гледано по инстанции, нерешените предмети се зголемени за 9,4% во првата инстанца и 7,5% во втората инстанца. Намалување на нерешените предмети во 2019 година има кај Врховниот суд за 4,5% во однос на 2018 година.
2020:

2.2.2 Стапка на решавање предмети во првата инстанца види детали

2018:
Стапка на решавање предмети во првата инстанца e 101,2%.
2019:
Стапка на решавање предмети во првата инстанца e 96,5%. 
Причината за падот кај овој показател во 2019 година може да се најде во зголемувањето на бројот на примени предмети во 2019 година.
2020:

2.2.3 Потребно време за решавање на заостатокот на предмети во првата инстанца види детали

2018:
147,7 денови денови биле потребни за решавање на нерешените предмети во првата инстанца. 
2019:
152,8 денови биле потребни за решавање на нерешените предмети во првата инстанца. 
2020:

2.2.4 Број на стари предмети види детали

2018:
Бројот на стари предмети на крајот на 2018 година изнесува 3.921 предмети.
2019:
Бројот на стари предмети на крајот на 2019 година изнесува 2.852 предмети.
По категории, старите предмети се намалени:
- постарите од три години за речиси 60%
- постарите од седум година за 46%
- постарите од десет година за четвртина.
Во сите три категории стапката на решени предмети е зголемена.
2020:

2.2.5 Број на предмети во кои е утврдена повреда на принципот за судење во разумен рок види детали

2018:
Бројот на предмети во кои е утврдена повреда на овој принцип е 191 предмет.
Стапката на вакви предмети во кои е утврдена повреда е 24%.
2019:
Вкупниот број предмети пред Врховниот суд од оваа област е намален за 200, односно за 25% во споредба со 2018 година.
Бројот на предмети во кои е утврдена повреда на овој принцип е 165 предмети.
Стапката на вакви предмети во кои е утврдена повреда е 27%.
2020:

 

2.3. Стратешка насока: Усогласување на бројот на судии во Република Северна Македонија со европскиот просек по глава на жител

Индикатори

2.3.1 Трошковна ефикасност при решавање на предметите види детали

2019:
Најмалку ефикасниот апелациски суд троши, во просек, 33% повеќе по решен предмет од трошковно најефикасниот апелациски суд.
Во просек, за еден решен предмет кај последнорангираниот основен суд се троши 2,6 пати повеќе од трошковно најефикасниот основен суд.
2020:

2.3.2 Стапка на продуктивност во решавањето на предметите види детали

2019:
Во споредба со 2018 година, два апелациски суда бележат зголемување на продуктивноста, а два намалување на продуктивноста (просечно решени предмети по судија).
16 основни судови бележат зголемување, а 11 намалување на стапката на продуктивност.
Стапката на продуктивност е 4,1 пати повисока кај прворангираниот во споредба со последнорангираниот суд.
2020:

2.4. Стратешка насока: Подобрување на капацитетите на судската и јавно обвинителската служба

Индикатори

2.4.1 Перцепција за односот, професионалноста и стручноста на судската служба види детали

2019:
Стручноста и компетентноста на стручните судски соработници судиите најчесто ја оценувале со оценка 4 (46%) на скала од 1 до 5, каде што 5 е највисока оценка. Таа оценка најчесто ја давале и анкетираните адвокати и јавни обвинители (35%), но кај нив има и значителен број одговори со оценка 3 (34%). Од анкетираните граѓани кои биле учесници во некој спор, 71% одговориле дека не се случило или ретко се случило одолжувањето на судските постапки да биде резултат на грешки на персоналот на судот. 60% од испитаните граѓани се согласуваат дека судскиот персонал се однесувал еднакво со луѓето независно од нивните примања, потекло, пол и религија, а 40% не се согласуваат.
2020:

2.5. Стратешка насока: Целосна функционалност на веб порталот www.sud.mk

Индикатори

2.5.1 Процент (удел) на објавени судски пресуди на порталот види детали

2019:
Судовите или не даваат податоци за бројот на објавени пресуди или водат евиденција за објавени пресуди во текот на неколку години, а не во текот на една година.
2020:

2.5.2 Примена на стандарди за онлајн-објавување на судските пресуди види детали

2019:
Мнозинството судии (59%) и службеници (53%) сметаат дека се почитуваат стандардите за роковите за онлајн-објавување на пресудите, а околу 40% дека не се почитуваат. Во врска со задоволството од онлајн-објавувањето, најчесто испитаниците го оцениле со средна оценка (39% судии, 25% службеници и 27% адвокати/јавни обвинители), а втора најчесто избирана оценка е највисоката 5 кај судиите (24%), односно 4 кај службениците, адвокатите/јавните обвинители (21% и 19%, соодветно). Во врска со задоволството од онлајн- пребарливоста на судските одлуки, најчеста оценка кај судиите и службениците е 4 од можни 5 (39% и 29%, соодветно), а адвокатите/ јавните обвинители најчесто давале средна оценка 3 (23%). Сепак, 15% од судиите, 26% од службениците и 24% од адвокатите/јавните обвинители задоволството од пребарливоста го оцениле со најниските оценки 1 и 2.
2020:

2.5.3 Достапност на онлајн- информации за јавноста за правосудниот систем види детали

2019:
Достапни се следниве видови таргетирани информации: а) онлајн-формулари за јавноста и компаниите – на sud.mk се објавени формулари- барања и уплатници за различни документи што ги издава судот (уверенија, потврди и сл.); б) информации наменети за лица со оштетен  вид или слух – порталот sud.mk не е приспособен за овие лица, а сепак дава информации за одговорни овластени лица за спроведување
на лицата со инвалидност и овозможување на корисен пристап до информации во судот; в) информации наменети за лица кои не го зборуваат службениот јазик – порталот sud.mk е достапен и во рудиментарна англиска верзија. Не се достапни следниве видови таргетирани информации: а) образование за правата на граѓаните во правосудниот систем преку интерактивни алатки; б) компјутерски терминали во судовите со интернет-пристап достапни за граѓаните; в) интерактивна онлајн-симулација за да се процени квалификуваноста за правна помош
– не е достапно; на веб-сајтот на Министерството за правда има објавено информација за тоа кои услови треба да ги исполни барателот на
бесплатна правна помош, но со застарени параметри; г) информации наменети за деца – на сајтовите на некои судови единствено можат да
се најдат контакт-податоци за адвокати кои се специјализирани за Законот за правда за децата.
Во однос на достапноста на онлајн-информации за датум, време и број на сала за рочиште по конкретен предмет, околу 46% од испитаните граѓани се задоволни од дадената информација од страна на судот, а околу 28% се незадоволни и 18% не се ниту задоволни ниту незадоволни.
2020:

2.5.4 Број на посетители на веб-порталот види детали

2.5.5 Број на судски одлуки објавени на порталот www.sud.mk види детали

2019:
Во врска со онлајн-објавувањето на судските одлуки, судиите задоволството најчесто го оценувале со средната оценка – 3, на скала од 1 до 5. 10% од судиите се незадоволни, а 46% се делумно или целосно задоволни од начинот на кој се врши објавувањето. Задоволството од онлајн-објавувањето на одлуките е најчесто оценето со средната оценка 3 и кај судските службеници (25%), како и кај адвокатите и јавните обвинители (27%).
2020:

3.1. Стратешка насока: Собирање, обработка и анализа на статистичките податоци за работата на судовите и јавните обвинителства во ССРМ и СЈОРМ

Индикатори

3.1.1 Видови системи за мониторинг и евалуација на судските активностити види детали

2019: 
а) Годишни извештаи за работата на судовите; Врховниот суд и апелациските судови редовни објавуваат вакви извештаи. Од 27 основни судови, само осум објавиле годишен извештај за работата, еден објавил анализа за работата по предметите, четири објавиле само годишна статистика за предметите, пет објавиле месечна статистика за предметите, што не била сумирана на годишно ниво, и девет не објавиле никаков извештај за работата. Тоа е влошување на состојбата во споредба со 2018 година, кога годишни извештаи објавиле 12 основни судови, седум објавиле само годишна статистика за предметите, три објавиле месечна статистика за предметите, што не била сумирана на годишно ниво, и пет не објавиле никаков извештај за работата.

б) Индикатори за резултати и квалитет: содржани во  Методологијата за судска статистика

в) ИТ-систем за управување со предмети. Софтверот АКМИС е инсталиран во сите судови и со него се врши евиденција, распределба и следење на движењето на судските предмети во работата.

г) ИТ-систем за генерирање статистика за судските активности. Постои софтвер за судска статистика, што е инсталиран во Судскиот совет, но дискутабилно е неговото функционирање, затоа што, со исклучок на еден индикатор, институциите во своите извештаи не ги објавуваат тековните вредности на индикаторите предвидени со методологијата за судска статистика. Анкетираните одговориле дека информативниот судски систем (АКМИС) има или делумно има пет вида податоци: 1) во однос на потребните податоци за подготовка на годишните извештаи на судовите испитаниците најчесто потврдиле дека системот има вакви податоци (30%), 27% се изјасниле дека има делумно, а негативно одговориле 23%; 2) за староста на предметите по 29% одговориле дека системот има вакви податоци, односно дека делумно има податоци, додека 21% се изјасниле дека системот не нуди такви податоци; 3) за бројот на одложени рочишта 32% од испитаниците одговориле дека информативниот систем нема податоци, 29% дека има делумно и само 21% мислеле дека има вакви податоци; 4) во однос на вредноста на индикаторите од методологијата за судска статистика 25% одговориле дека системот делумно има податоци, 22% дека нема податоци и 16% дека има; 5) за други податоци што се важни за водење статистика за правосудството 15% потврдиле дека информативниот систем има податоци, 26% дека делумно има, а 10% дека нема.
 
д) Специјализиран судски персонал за мониторинг и евалуација. Дел од судските службеници во судовите и Судскиот совет подготовуваат периодични извештаи за работата на судовите.
 
ѓ) Анкети спроведени меѓу судските корисници и правните професионалци. Државните институции не спроведуваат вакви анкети, но тоа периодично го прави граѓанското општество.
2020:

3.2. Стратешка насока: Зајакнување на капацитетите за односи со јавноста

Индикатори

3.2.1 Стандарди за давање информации за случаите на странките види детали

2019:
Околу 46% од испитаните граѓани се задоволни од дадената информација од страна на судот за датум, време и број на сала за судење по предметот, а околу 28% се незадоволни и 18% не се ниту задоволни ниту незадоволни. 41% се делумно или целосно задоволни од информацијата во која фаза е постапката по нивниот предмет, околу 35% се незадоволни, а 21% не се ниту задоволни ниту незадоволни. Во однос на информацијата за одложување рочиште, 38% од испитаниците се задоволни од добиената информација, 37% се незадоволни од неа и 15% не се ниту задоволни ниту незадоволни. 44% од испитаниците се задоволни од достапноста на документацијата на судот за нивниот предмет, додека 33% се незадоволни од достапноста, а 20% не се ниту задоволни ниту незадоволни.
2020:

3.2.2 Отвореност на постапките за јавноста и капацитет на судниците за сместување види детали

2019:
Во новиот објект на Кривичниот суд во Скопје – каде што се одвиваат постапките за кои обично има најголем интерес на национално ниво – условите за јавноста се подобрени, но често медиумите и јавноста кои се присутни на судењата не се во можност да ги следат поради озвучувањето што е исклучено. Во извештајот ,,Мониторинг бриф: Правосудство: Актуелни судски постапки" од ноември 2019 година, Коалицијата „Сите за правично судење“ констатира дека на рочиште за предметот „ТОРТУРА“ КБР. 1959/17, јавноста и стручната јавност биле исклучени при прикажување на една видеоснимка, без судот да образложи основа за тоа.
2020:

3.2.3 Достапност на обуки за вработени во судовите за различни видови на комуникација види детали

2019:
Во 2019 година, 62% од вкупниот број претседатели на судови (21 од 34) учествувале на специјализирана обука за односи со јавноста (специјализирана обука за претседатели на судови), а 3% (14) од преостанатите судии учествувале на обука за односи со јавноста.
2020:

3.2.4 Број на објавени периодични извештаи за категоризирани трошоци на судовите види детали

2019:
Објавени два годишни извештаи: 1) Годишниот извештај на судскиот совет содржи поглавје посветено на расходите на судската власт, категоризирани на: плати и надоместоци, стоки и услуги, трансфери и капитални расходи; 2) Приказ на расходите по овие категории е даден и во Извештајот за реализацијата на судскиот буџет, но во него е претставен и преглед на расходите по буџетски програми, како и по буџетски ставки и потставки.
2020:

3.3. Стратешка насока: Изедначување на формата на годишните извештаи за работа на судовите, јавните обвинителства, ССРМ и СЈОРМ

Индикатори

3.3.1 Напредок на процесот на ревидирање на методологијата за судска статистика види детали

2019:
Не е објавена ревидирана методологија за судска статистика; со преглед на објавените годишни извештаи за работата на судовите можат да се согледаат разлики во нивната структура, а тие не содржат податоци за вредноста на индикаторите предвидени со методологијата (со исклучок на индикаторот за вкупен заостаток на предмети), како и за времетраењето на постапките според видови граѓански предмети, односно основи за кривични предмети и период на решавање, односно траење на одделни фази во постапките, исходи и мерки по кривичните предмети. Овие констатации се применливи и за годишниот извештај на СС, каде што дополнително нема податоци за изземањата по судови, како и за решени предмети по пат на медијација во граѓанска постапка. Сепак, во извештајот на СС се дава преглед на состојбата со стари предмети во категориите на нивна старост.
2020:

4.1. Стратешка насока: Координација на реформата во правосудниот сектор

Индикатори

4.1.2 Постоење на функционална единица или персонал во Судскиот совет и Министерството за правда за анализа и истражување види детали

2019:
Судскиот совет и Министерството за правда немаат доволно персонал за анализа и истражување.
2020:

4.1.3 Зачестеност на консултации за законски измени што директно влијаат врз правосудството види детали

2019:
Најголем дел од судиите (54%) и адвокатите (64%) одговориле дека Владата само понекогаш ги консултира кога станува збор за иницирање на законски измени што директно влијаат врз правосудството. За разлика од тоа, обвинители најчесто (48%) одговориле дека ретко се консултирани.
2020:

4.1.4 Капацитет за ефикасно буџетирање на судовите и јавните обвинителства види детали

2019:
Капацитетот за ефикасно буџетирање од страна на судовите, адвокатите и јавните обвинители најчесто (30%) го оценувале со оценка 4 на скала од 1 до 5, каде што 5 е најдобра оценка, а 26% дале средна оценка 3. Најниски оценки (1 и 2) дале 28% од испитаниците.
 
Капацитетот за ефикасно буџетирање од страна на јавните обвинителства, адвокатите и јавните обвинители најчесто (35%) го оценувале со најслабата оценка 1, а 27% дале средна оценка 3.
2020:
 

4.1.5 Промена во состојбата со стратешкото планирање и креирањето политики во секторот види детали

2019:
Адвокатите и судските службеници најчесто одговориле дека од 2017 до 2020 година нема промена во состојбата со стратешкото планирање и креирањето политики во секторот (49% и 37%, соодветно). Судиите најчесто оцениле дека состојбата е подобрена (48%), а сепак значајни 44% оцениле дека нема промена.
2020:
 

4.1.1 Постоење на функционална единица или персонал во Судскиот совет и Министерството за правда за стратешко планирање, мониторинг и координација на реформата види детали

2019:
Судскиот совет и Министерството за правда немаат доволно персонал за стратешко планирање, мониторинг и координација на реформата.
2020:
 

4.2. Стратешка насока: Следење на имплементацијата на Стратегијата

Индикатори

4.2.1 Број на спроведени дебати со засегнати страни за резултатите од имплементацијата на стратегијата види детали

2019:
Во 2019 година беа одржани четири седници на Советот за имплементација на стратегијата за реформи во правосудството, каде што претставници на засегнатите страни дебатираат за постигнатите резултати и носат препораки за идното спроведување на Стратегијата.
2020:
 

4.2.2 Број на препораки произлезени од дебатите за преземање на корективни мерки види детали

2019:
Идентификувани се препораки поврзани со шест области.
2020:
 

5.1. Стратешка насока: Оптимизација на судската мрежа

Индикатори

5.1.1 Број на одржани дебати за оптимизација на судската мрежа види детали

2019:
Анализата на судската мрежа во Република Македонија беше презентирана на десеттата седница на Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформи на правосудниот сектор, што се одржа на шести февруари 2019 година.
2020:
 

5.1.2 Број и имплементација на препораките за оптимизација на судската мрежа види детали

2019:
Во декември 2018 година, во рамките на Министерството за правда, направена е „Анализа на судската мрежа на Република Македонија“. Во насока на рационализација на судовите, како што е наведено и во анализата, потребна е подетална анализа за секој суд поединечно, што до овој момент не е направена. Со измените и дополнувањата на Законот за судовите од 2019 година, а врз основа на оваа анализа, Основниот суд во Гевгелија, Основниот суд во Кавадарци и Основниот суд во Кичево од 2020 година се судови со проширена надлежност.
 
Во правец на утврдување на реалниот потребен број судии и судови, покрај изготвената Анализа на судската мрежа во РМ (за основните судови), изготвени се и Функционална анализа на апелациските судови и Функционална анализа на Врховниот суд на РСМ.
2020:
 

5.2. Стратешка насока: Самостоен и одржлив судски буџет, конзистентен на законската определба од бруто националниот доход

Индикатори

5.2.1 Трошоци за судовите види детали

2018:
0,28% од БДП
Пресметано по жител, се бележи зголемување на 885 денари по жител.
2019:
0,29% од БДП
Пресметано по жител, се бележи зголемување на 990 денари по жител.
2020:
 

5.2.2 Критериуми за утврдување на судскиот буџет види детали

2019:
Иако постои независен судски буџетски совет, сепак судството не успева да го оствари потребното ниво на финансирање. Како илустрација може да се наведе дека во 2019 конечно одобрениот буџет на судската власт е само 66% од бараното што се засновало на реалните потреби на единките-корисници на судската власт.
2020:

5.2.3 Структура на судскиот буџет види детали

2019:
Забележливо е доминантното учество од 72% на категоријата 40 – плати и надоместоци од плати, а сепак се бележи намалување во однос на 2018 година, кога оваа категорија изнесувала речиси 80%. Категоријата 42 – стоки и услуги, што во вкупниот буџет учествува со 12,76%, е недоволна за расчистување на сите потреби што произлегуваат од редовната работа на судовите. Споредено со структурата на буџетот на земјите од Европската унија, учеството на капиталните расходи (7,25%), каде што се вклучени и вложувањата во компјутерската и софтверската модернизација, не е на потребното ниво. Сепак се бележи зголемување на учеството на оваа категорија во однос на 2018 година, кога таа била само 4,07%. Трансферите се 7,76%.
2020:
 

5.2.4 Процент на покриеност на реалните трошоци за спроведување на правдата од годишните судски буџети види детали

2019:
Во 2019 година, конечно одобрениот буџет на судската власт е само 66% од бараното што се засновало на реалните потреби на единките-корисници на судската власт. Тоа е подобрување во споредба со 2018 година, кога оваа покриеност била 64%.
2020:
 

5.3. Стратешка насока: Зголемување на кадарот во јавнообвинителската служба

Индикатори

5.3.1 Стапка на продуктивност види детали

2018:
104 решени кривични пријави по обвинител.

2019:

2020:

 

6.1. Стратешка насока: Правилно постапување со зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка

Индикатори

6.1.1 Задоволство на странките во однос на можноста дадена од страна на судот на секоја од странките за презентирање на своите докази и да ги оспорува доказите на спротивната странка види детали

2019:
Дури 98% од испитаните граѓани (учесници во кривични постапки) сметаат дека е важно секоја странка да добие можност да ги презентира своите докази за случајот и да ги оспори тие на другата страна. 41% од испитаниците се релативно задоволни (дале оцена 5 или 4) од можноста за презентирање и оспорување на доказите што ја имаат, додека 32% се релативно незадоволни (дале оцена 1 – најнезадоволни или 2).
2020:
 

6.1.2 Перцепција на странките за тоа колку судиите и обвинителите ги почитуваат правата на обвинетите и жртвите види детали

2019:
Околу 90% од испитаниците целосно или делумно се согласуваат дека обвинителите и судиите ги почитуваат правата на обвинетите и оштетените во постапките, наспроти околу 10% кои не се согласуваат.
2020:
 

6.1.3 Перцепција на странките за тоа дали судовите ги третираат луѓето фер и непристрасно без оглед на приход, етничка припадност, социјално потекло, пол и религија види детали

2019:
58% од испитаните граѓани целосно или делумно се согласуваат дека судиите се однесувале еднакво со луѓето независно од нивните примања, потекло, пол и религија, а 41% не се согласуваат со ова.
60% од испитаните граѓани се согласуваат дека судскиот персонал се однесувал еднакво со луѓето независно од нивните примања, потекло, пол и религија, а 40% не се согласуваат.
2020:
 

6.1.4 Перцепција на странките за тоа дали жените кои се жртви на сексуално и друго родово насилство се третирани фер од судовите види детали

2019:
Во однос на правата на учесниците во постапката испитувавме и колку тие се почитуваат во предмети за сексуално и друго родово насилство. Дури 53% од адвокатите и обвинителите работеле на вакви предмети. Испитаниците кои работеле на вакви предмети беа дополнително прашани дали се согласуваат дека жените кои се жртви на сексуално и друго родови насилство се третирани фер во постапката. Најголем дел од нив, 62%, целосно се согласуваат дека жените биле третирани фер во постапката. 38% делумно се согласуваат.
2020:
 

6.1.5 Перцепција на странките за почитувањето на презумпцијата за невиност види детали

2019:
40% од испитаните граѓани се целосно или делумно задоволни од почитувањето на презумпцијата на невиност од страна на судот, а 36% се незадоволни, додека 14% не се ниту задоволни ниту незадоволни.
30% од испитаните граѓани се задоволни од почитувањето на презумпцијата на невиност од страна на јавното обвинителство, а 39% се незадоволни, додека 8% не се ниту задоволни ниту незадоволни.
19% од испитаните граѓани се задоволни од почитувањето на презумпцијата на невиност од страна на медиумите, а 50% се незадоволни, додека 10% не се ниту задоволни ниту незадоволни.
2020:
 

6.1.6 Перцепција за тоа дали судиите се слободни да носат одлуки без директно или индиректно мешање на Владата или политичарите види детали

2019:
Најголем дел од адвокатите и јавните обвинители (47%) сметаат дека извршната власт често им се меша на судиите во судските одлуки, а 34% навеле дека тоа често го прават и пратениците.
Во најголем број, судиите навеле дека не се соочуваат со мешање при донесувањето на одлуките, и тоа од претседателот на судот (каде што 93% од испитаниците одговориле дека тоа се случува никогаш или ретко), граѓанските организации (каде што 83% од испитаниците одговориле дека тоа се случува никогаш или ретко), претставниците на други држави (каде што 80% од испитаниците одговориле дека тоа се случува никогаш или ретко) и претставници на меѓународните организации (каде што 81% од испитаниците одговориле дека тоа се случува никогаш или ретко). Во однос на другите чинители што се обидуваат да влијаат врз одлуките, 86% одговориле дека постојат такви.
2020:
 

6.1.7 Број на планирани обуки за судии и јавни обвинители фокусирани на зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка види детали

2019:
Бројот на планирани обуки во 2019 година за судии и јавни обвинители фокусирани на зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка изнесува 9.
2020:
 

6.1.8 Број на реализирани обуки за судии и јавни обвинители фокусирани на зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка види детали

2019:
Бројот на реализирани обуки во 2019 година за судии и јавни обвинители фокусирани на зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка изнесува 8.
2020:
 

6.2. Стратешка насока: Подобрување на системот за правда на децата

Индикатори

6.2.1 Вкупен број деца на возраст од 14 до 18 години кои издржуваат заводска мерка во воспитно-поправен дом подолго од една година види детали

2019:
Заклучно со февруари 2020 година три деца на возраст од 14 до 18 години кои издржуваат заводска мерка во воспитно-поправен дом подолго од една година во Воспитно-поправен дом Тетово.
2020:
 

6.2.2 Вкупен број деца на возраст од 14 до 18 години кои издржуваат заводска мерка во воспитно-поправен дом подолго од три години види детали

2019:
Заклучно со февруари 2020 година нема деца на возраст од 14 до 18 години кои издржуваат заводска мерка во воспитно-поправен дом подолго од три години во Воспитно-поправен дом Тетово.
2020:
 

6.2.3 Вкупен број млади на возраст од 18 до 23 години кои издржуваат заводска мерка во воспитно-поправен дом подолго од три години види детали

2019:
На испратеното барање испратено до УИС, што гласеше „Вкупен број млади на возраст од 18 до 23 години кои издржуваат заводска мерка во воспитно-поправен дом подолго од три години“, беше одговорено дека вкупно три деца на возраст од 14 до 23 години извршуваат мерка во Воспитно- поправниот дом Тетово подолго од една година.
2020:
 

6.2.4 Вкупен број деца-жртви на кривични дела кои добиле бесплатна правна помош во текот на годината види детали

2018:
До Министерството за правда не се доставени барања за одобрување на бесплатна правна помош на деца-жртви на кривични дела.
2019:
До Министерството за правда не се доставени барања за одобрување на бесплатна правна помош на деца-жртви на кривични дела.
2020:
 

6.2.5 Број и профил на слушатели на континуирана обука во АСЈО кои поминале обука за постапување со деца-жртви види детали

2018:
Во 2018 година вакви обуки поминале 44 судии, 40 јавни обвинители, 26 стручни соработници од судовите и обвинителствата, 13 адвокати и 2 слушатели на почетна обука.
2019:
Во 2019 година ваква обука во АСЈО поминале 8 судии, 12 јавни обвинители, 2 стручни соработници од судовите и обвинителствата и 15 претставници од Министерството за внатрешни работи.
2020:
 

6.2.6 Број на одржани обуки во рамките на континуираната обука во АСЈО кои се однесуваат на постапување со деца- жртви види детали

2018:
Во 2018 година се организирани седум настани, од кои шест советувања и една обука за обучувачи.
2019:
Во 2019 година се организирани две советувања.
2020:
 

7.1. Стратешка насока: Превенција наспроти репресија како основна цел на прекршочната постапка

Индикатори

7.1.1 Учество на превентивни мерки (решение, едукација) наспроти репресивни мерки (глоба, порамнување, прекршочна пријава) во вкупниот број на изречени мерки по инспекциски надзор види детали

2019:
Превентивните мерки (решение, едукација) убедливо доминираат наспроти репресивни мерки (глоба, порамнување, прекршочна пријава) во вкупниот број на изречени мерки по инспекциски надзор со 85%.
2020:
 

7.1.2 Процент на предмети со покрената постапка за порамнување види детали

2019:
Постапката за порамнување почесто се применува (64%) наспроти покренувањето на прекршочна пријава.
2020:
 

8.1. Стратешка насока: Воспоставување стабилен граѓанско правен систем преку пополнување на постоечките правни празнини и негово усогласување со европските стандарди и современите општествени текови

Индикатори

8.1.1 Перцепција на странките за тоа дали судовите ги третираат луѓето еднакво без оглед на приход, национално или социјално потекло, пол или религија види детали

2019:
Мнозинство од испитаните граѓани целосно или делумно се согласуваат дека судиите и судскиот персонал се однесувале еднакво со луѓето независно од нивните примања, национално или социјално потекло, пол или религија.  Околу третина од граѓаните не сметаат дека постои еднаков третман.
Адвокатите целосно или делумно се согласуваат дека судиите и судскиот персонал не дискриминираат.  Сепак, речиси 13% не сметаат дека постои еднаков третман.
2020:
 

8.1.2 Задоволство на странките од можноста пред судот да ги презентираат своите докази и да ги оспорат тие на другата странка види детали

2019:
59% од испитаните граѓани биле релативно задоволни од тоа како им било овозможено да презентираат докази, 14% биле релативно незадоволни, а 23% не биле ни задоволни ни незадоволни.

63% од испитаните адвокати биле релативно задоволни од тоа како им било овозможено да презентираат докази, а 38% не биле ни задоволни ни незадоволни.
2020:
 

8.1.3 Задоволство на странките од тоа како судијата ги сослушал сведоците види детали

2019:
53% од испитаните граѓани биле релативно задоволни од тоа како судијата ги сослушал странките, 16% биле релативно незадоволни, а 18% не биле ни задоволни ни незадоволни.
 
Половина од адвокатите биле релативно задоволни од тоа како судијата ги сослушал странките, а другата половина не биле ни задоволни ни незадоволни.
2020:
 

8.1.4 Задоволство на странките од времетраење на постапката види детали

2019:
45% од испитаните граѓани кои учествувале во граѓанска судска постапка не се задоволни од нејзиното времетраење. Како главна причина за незадоволство од времетраењето на постапката меѓу оние граѓани кои изразиле незадоволство се долгите временски периоди меѓу закажаните рочишта. Граѓаните се незадоволни и поради честото одложување на рочиштата. 
Најголем дел од испитаните адвокати (44%) го оцениле со 3 нивното задоволство од времетраењето на судските постапки на скала од 1 до 5. Дури 63% од испитаниците имале три до пет одложени, односно неодржани рочишта за последниот граѓански предмет за кој се појавиле во основниот суд. 12% од испитаниците имале повеќе од пет одложувања или
неодржувања на судски рочишта. Само 6% од прашаните адвокати и обвинители немале ниту едно одложување. Адвокатите беа прашани и за најчестите причини за одолжување на судските постапки. Трите врвни причини што често или повремено доведуваат до одолжување на граѓанските постапки се слабости во законите (88%),75 враќање на предметите на повторно одлучување во основниот суд (75%) и опструкции од странските во постапката (56%).
2020:
 

8.1.5 Број на судови на чиишто интернет-страници јасно се истакнати податоците за потребните трошоци за водење на постапките види детали

2019:
Врховниот суд и апелациските судови немаат објавено вакви податоци.

Во однос на трошоците за разни потврди, уверенија или заверки: 13 основни судови имаат објавено трошоци и податоци за уплатни сметки; еден има објавено трошоци, но има информации за уплатни сметки само за уверенија од казнена евиденција; пет објавиле трошоци и уплатни сметки за дел од уверенијата; и три објавиле само уплатни сметки, но не и информации за трошоците. Пет основни суда не објавиле никакви информации за овие трошоци.
 
Во однос на трошоците за други постапки и паушали: два основни суда објавиле трошоци и податоци за уплатници; еден објавил само информации за трошоците, но не и уплатните сметки; осум објавиле само уплатни сметки, но не и информации за трошоците; еден објавил податоци само за оставинската постапка; 15 основни судови не објавиле никакви информации.
2020: