Статус на имплементација на правосудни реформи

Статус на имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година

Последна промена: 15 декември 2019

1.1. Стратешка насока: Воедначување на судска пракса

Индикатори

1.1-1 Перцепција за компетентност на судиите види детали

1.1-2 Перцепција за компетентност на обвинителите види детали

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.1-3 Перцепција за примена на стандарди за подобрување на квалитетот на судските одлуки/пресудите види детали

1.1-4 Процент на судии кои учествуваат во континуирана обука за различни видови вештини види детали

1.1-5 Удел на обуки кои ја вклучуваат судската пракса на ЕСЧП или одлуки и препораки на телата за човекови права на ОН види детали

1.1-6 Процент на слушатели на континуирана обука (судии, обвинители и стручни соработници) кои поминале обука за судската пракса на ЕСЧП види детали

1.1-7 Процент од вкупниот број на судии кои учествуваат во континуирана обука за правото на ЕУ види детали

1.1-8 Удел на обуки во кои е опфатена анализа на објавените судски одлуки која се фокусира на случаи поврзани со човекови права види детали

1.1.-9 Број на одржани средби помеѓу судиите од различни апелациски подрачја и Врховниот суд (за судската пракса) види детали

1.1-10 Број на одржани седници на Врховниот суд за судската пракса види детали

1.1-11 Број на донесени мислења од страна на Врховниот суд за судската пракса види детали

1.2. Стратешка насока: Ревидирање на критериумите за оценување на судиите и јавните обвинители

Индикатори

1.2-1 Објективни и транспарентни критериуми за избор на судиите, засновани на заслуги, а имајќи ги предвид квалификациите, интегритетот, способноста и ефикасноста, и почитувајќи ги принципите на родова еднаквост и правична застапеност види детали

1.2-2 Објективни и транспарентни критериуми за унапредување на судиите (избор во повисок суд, избор на претседател на суд), засновани на заслуги, а имајќи ги предвид квалификациите, интегритетот, способноста и ефикасноста, и почитувајќи ги принципите на родова еднаквост и правична застапеност види детали

1.3. Стратешка насока: Кадровско и техничко доекипирање проследено со обезбедување на соодветни просторни услови

Индикатори

1.3-1 Соодветност на матерјалните ресурси (вклучувајќи и соодветен број на стручни соработници, простории и ИТ опрема) на судовите види детали

1.3-2 Соодветност на матерјалните ресурси (вклучувајќи и соодветен броја на стручни соработници, простории и ИТ опрема) на обвинителствата види детали

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.3-3 Персонал доделен на судии и јавни обвинители види детали

1.4. Стратешка насока: Функционален систем за пробација и други алтернативни мерки

Индикатори

1.4-1 Промена во употребата на пробација или други алтернативни мерки види детали

1.5. Стратешка насока: Следење на резултатите и квалитетот на нотаријатот

Индикатори

1.5-1 Промена (%) на приговори поднесени до Нотарската комора види детали

1.6. Стратешка насока: Континуирано следење на ефектите од изврпувањето и на квалитетот на работењето на извршителите

Индикатори

1.6-1 Стапка на решавање на предмети види детали

1.6-2 Промена (%) на поднесени приговори до судовите види детали

1.7. Стратешка насока: Зачестена употреба на медијација од страна на јавни органи

Индикатори

1.7-1 Број на предмети упатени на медијација од страна на јавни органи види детали

1.7-2 Број на предмети решени со медијација, во кои странки се јавни органи види детали

1.8. Стратешка насока: Стимулирање на примената на медијацијата во судските постапки

Индикатори

1.8-1 Број на предмети упатени на медијација согласно Законот за правда на децата види детали

1.8-2 Број на решени предмети со медијација согласно Законот за правда на децата види детали

1.8-3 Број на предмети упатени на медијација согласно Законот за заштита на потрошувачи види детали

1.8-4 Број на решени предмети со медијација согласно Законот за заштита на потрошувачи види детали

2.1. Стратешка насока: Следење на ефикасноста на судството преку индикаторите утврдени во EU Justice Scoreboard (листа на резултати), СЕРЕЈ и други меѓународни стандарди

Индикатори

2.1.-1 Стапка на решавање на предмети види детали

2.1.-2 Индикатор за решавање на заостатокот на предмети види детали

2.1.-3 Постоење стандарди за времетраење на судските одлуки и корективни мерки види детали

2.2. Стратешка насока: Доследно спроведување на Акциониот план за решавање на старите предмети и следење на состојбата со нерешени предмети

Индикатори

2.2.-1 Број на нерешени предмети види детали

2.2.-2 Број на стари предмети види детали

2.3. Стратешка насока: Усогласување на бројот на судии во Република Северна Македонија со европскиот просек по глава на жител

Индикатори

2.3.-1 Стапка на ефикасност во завршувањето на предметите види детали

2.3.-2 Трошковна ефикасност при решавање на предметите види детали

2.3.-3 Број на предмети по судија види детали

2.4. Стратешка насока: Подобрување на капацитетите на судската и јавно обвинителската служба

Индикатори

2.4.-1 Просечен број на вработени по судија/обвинител види детали

2.4.-2 Перцепција за односот, професионалноста и стручноста на судската служба види детали

2.5. Стратешка насока: Целосна функционалност на веб порталот www.sud.mk

Индикатори

2.5.-1 Процент (удел) на објавени судски пресуди на порталот види детали

2.5.-2 Примена на стандарди за онлајн објавување на судските пресуди види детали

2.5.-3 Достапност на онлајн информации за јавноста за правосудниот систем види детали

2.5.-4 Број на посетители на веб порталот види детали

2.5.-5 Број на судски одлуки објавени на порталот www.sud.mk види детали

3.1. Стратешка насока: Собирање, обработка и анализа на статистичките податоци за работата на судовите и јавните обвинителства во ССРМ и СЈОРМ

Индикатори

3.1.-1 Број на алатки за мониторинг и евалуација на судските активности види детали

3.1.-2 Степен на развиеност на информатичката инфраструктура види детали

3.2. Стратешка насока: Зајакнување на капацитетите за односи со јавноста

Индикатори

3.2.-1 Стандарди за давање информации за случаите на странките види детали

3.2.-2 Постапките во судниците се отворени и имаат капацитет за сместување на јавноста и медиумите види детали

3.2.-3 Достапност на обуки за вработени во судовите за различни видови на комуникација види детали

3.2.-4 Број на објавени периодични извештаи за категоризирани трошоци на судовите види детали

3.3. Стратешка насока: Изедначување на формата на годишните извештаи за работа на судовите, јавните обвинителства, ССРМ и СЈОРМ

Индикатори

3.3.-1 Напредок на процесот на ревидирање на методологијата за судска статистика види детали

4.1. Стратешка насока: Координација на реформата во правосудниот сектор

Индикатори

4.1.-1 Број на судови кои имаат капацитет да спроведуваат стратешко планирање и буџетирање види детали

4.1.-2 Број на судови кои имаат развиени стратешки планови види детали

4.1.-3 Број на јавни обвинителства кои имаат капацитет да спроведуваат стратешко планирање и буџетирање види детали

4.1.-4 Број на јавни обвинителства кои имаат развиени стратешки планови види детали

4.2. Стратешка насока: Следење на имплементацијата на Стратегијата

Индикатори

4.2.-1 Број на спроведени дебати со засегнати страни за резултатите од имплементацијата на стратегијата види детали

4.2.-2 Број на препораки произлезени од дебатите за преземање на корективни мерки види детали

5.1. Стратешка насока: Оптимизација на судската мрежа

Индикатори

5.1.-1 број на одржани дебати за оптимизација на судската мрежа. види детали

5.1.-2 Број и имплементација на препораките за оптимизацина на судската мрежа види детали

5.2. Стратешка насока: Буџетско и финансиско управување

Индикатори

5.2.-1 Трошоци за судовите види детали

5.2.-2 Критериуми за утврдување на судскиот буџет види детали

5.2.-3 Структура на судскиот буџет види детали

5.2.-4 Процент на покриеност на реалните трошоци за спроведување на правдата од годишните судски буџети види детали

5.3. Стратешка насока: Зголемување на кадарот во јавнообвинителската служба

Индикатори

5.3.-1 Персонал доделен на јавни обвинители види детали

6.1. Стратешка насока: Правилно постапување со зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка

Индикатори

6.1.-1 Задоволство на странките од постапката види детали

6.1.-2 Перцепција на странките за тоа колку судиите и обвинителите ги почитуваат правата на обвинетите и жртвите види детали

6.1.-3 Перцепција на странките за тоа дали судовите ги третираат луѓето фер и непристрасно без оглед на приход, етничка припадност, социјално потекло, пол и религија види детали

6.1.-4 Перцепција на странките за тоа дали жените кои се жртви на сексуално и друго родово насилство се третирани фер од судовите види детали

6.1.-5 Перцепција на странките за тоа дали судовите ги завршуваат кривичните постапки без непотребни одлагања види детали

6.1.-6 Перцепција на странките за тоа дали луѓето можат да избегнат осудителна пресуда или да добијат пониска казна со подмитување на судија, обвинител или судски службеник види детали

6.1.-7 Перцепција на странките за тоа дали судиите се слободни да носат одлуки без директно или индиректно мешање на Владата или политичарите види детали

6.1.-8 Удел на барања за бесплатни преведувачи кои се задоволени види детали

6.1.-9 Број на планирани обуки за судии и јавни обвинители фокусирани на зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка види детали

6.1.-10 Број на реализирани обуки за судии и јавни обвинители фокусирани на зајакнување на правата на одбрана и заштита на човековите права во кривичната постапка види детали

6.2. Стратешка насока: Подобрување на системот за правда на децата

Индикатори

6.2.-1 Стапка на рецидивизам на деца престапници види детали

6.2.-2 Процент на деца пуштени на слобода кои биле повторно кривично пријавени во рок од 1 година види детали

6.2.-3 Стапка на поврат по издржана казна затвор види детали

6.2.-4 Процент на деца кои повторно биле приведени во рок од 1 година од прекинот на условната казна види детали

6.2.-5 Број на превоспитани деца кои што за прв пат се јавуваат како престапници види детали

6.2.-6 Посебни постапки приспособени за деца се применуваат од судовите и обвинителството за случаи во кои има деца жртви или сведоци види детали

6.2.-7 Правата на децата се целосно обезбедени со примената на посебните мерки во процес на заштита на децата жртви на насилство види детали

7.1. Стратешка насока: Подобрување на ефикасноста на прекршочната постапка

Индикатори

7.1.-1 Просечно траење на постапката од нејзино почнување до одлука на Апелациски суд или Виш управен суд види детали

7.2. Стратешка насока: Превенција наспроти репресија како основна цел на прекршочната постапка

Индикатори

7.2.-1 Процент на случаи во кои е изречена опомена наспроти процент на случаи во кои е изречена глоба види детали

7.2.-2 Процент на случаи во кои е изречена мерка едукација наспроти процент на случаи во кои е изречена глоба види детали

7.2.-3 Процент на случаи решени со порамнување наспроти процент на случаи решени со судска постапка види детали

8.1. Стратешка насока: Воспоставување стабилен граѓанско правен систем преку пополнување на постоечките правни празнини и негово усогласување со европските стандарди и современите општествени текови

Индикатори

8.1.-1 Перцепција на странките за тоа дали судовите ги третираат луѓето фер и непристрасно без оглед на приход, етничка припадност, социјално потекло, пол или религија види детали

8.1.-2 Задоволство на странките од постапката види детали

8.1.-3 Перцепција на странките за тоа дали судиите се слободни да носат одлуки без директно или индиректно мешање на Владата или политичарите види детали

8.1.-4 Перцепција на странките за влијанието врз времетраењето на судските постапки поради честа промена на судиите - пензионирање или промени на госишни распореди види детали

8.1.-5 Број на судови на чии веб страници јасно се истакнати податоците за потребните трошоци за водење на постапките види детали