Документи од Реинтеграција на Роми

 Месечен преглед за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец јули 2017 годинa

 •  14 август 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Предизвици за реинтеграција на повратниците во Македонија согласно договорите за реадмисија

 •  10 јули 2017
 •  Аналитика
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Оценка: Мерки за ефективна интеграција на Ромите во земјите членки - 2016

 •  13 март 2017
 •  Европска комисија
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

Оценување на имплементацијата на ЕУ рамките за Национални интеграциски стратегии за Ромите и препораките на Советот за ефективни интеграциски мерки за Ромите во земјите членки - 2016

Повеќе

 Почетна студија за домувањето на Ромите во Општина Чаир

 •  10 март 2017
 •  Здружение за хумано домување „Хабитат Македонија“
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Ромите во безвизниот режим - документ за политика

 •  01 март 2017
 •  Институт за европска политика - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Што се случува со Ромите на македонските гранични премини

 •  28 февруари 2017
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) во соработка со НВО КХАМ
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

Ова видео ги претставува проблемите со кои се соочуваат Ромите кои сакаат да излезат од границите на Република Македонија, со цел да се покрене свеста за нивната дискриминација и да се промени праксата на граничните власти.

Повеќе

 Државна финансиска помош за доброволни повратници (лист со информации) - 2017

 •  17 јануари 2017
 •  Меѓународна организација за миграции при ООН
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

Информации за државната финансиска помош за доброволни повратници од Германија. Реинтеграциска и емиграциска програма за азилобаратели во Германија (РЕАГ) & Државна програма за помош за повратници (ГАРП)

Повеќе

 Право на еднаквост и слобода на движење на границите: Искуства од давање на правна помош

 •  01 декември 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) и НВО КХАМ
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа анализа се осврнува на досегашните искуства од судските случаи на лицата вратени од граничните премини и се базира на податоци со кои располага НВО КХАМ како една од клучните организации кои нудат помош при овие случаи.

Повеќе

 Ромите на македонските граници - Основна студија

 •  01 декември 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) и НВО КХАМ
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Справување со препреките на излез: Ромите на македонските граници

 •  01 декември 2016
 •  Институт за европска политика
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој документ ги сумира наодите и препораките за јавните политики од истражувањата спроведени во рамките на проектот „Справување со препреките на излез: Ромите на македонските граници“, кој го спроведуваат Институтот за европска политика (ЕПИ) и здружението на граѓани КХАМ. Главната цел на проектот е придонес кон менување на јавниот дискурс втемелен на политиките и на практиките, претставувајќи ги Ромите како закана за безвизниот режим во Македонија.

Повеќе