Документи од Реинтеграција на Роми

 Извештај: Предизвиците на Ромите повратници во Македонија

  •  16 јануари 2018
  •  Институт за европска политика и НВО КХАМ Делчево
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Овој извештај од истражувањето за реинтеграцијата на Ромите - повратници во Македонија е изработен во рамките на проектот „Поттикнување одржлива реинтеграција на Ромите - повратници во Македонија“, спроведуван од Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), во соработка со невладината организација „Кхам“. Главната цел на проектот е да се предлагаат и да се застапуваат политики за обезбедување реинтеграција на Ромите - повратници во Македонија

Повеќе

 Прирачник за реинтеграција на Роми-повратници

  •  15 ноември 2017
  •  Институт за европска политика и НВО КХАМ Делчево
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Информација

Овој прирачник е наменет за Роми-повратници од западноевропските или други земји, во кои престојувале како баратели на азил или економски мигранти, во Република Македонија. Тој нуди едноставни насоки и основни информации на повратниците за можностите и поддршката што можат да ја добијат од јавните институции, граѓански организации и други чинители за полесно да се вклучат во животот на заедницата. Акцентот е ставен на следните области: лични документи, социјална заштита, здравствена заштита, образование, вработување и домување.

Повеќе

 Месечен преглед за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец јули 2017 годинa

  •  14 август 2017
  •  Мрежа 23
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

 Предизвици за реинтеграција на повратниците во Македонија согласно договорите за реадмисија

  •  10 јули 2017
  •  Аналитика
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Анализа

 Оценка: Мерки за ефективна интеграција на Ромите во земјите членки - 2016

  •  13 март 2017
  •  Европска комисија
  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Анализа

Оценување на имплементацијата на ЕУ рамките за Национални интеграциски стратегии за Ромите и препораките на Советот за ефективни интеграциски мерки за Ромите во земјите членки - 2016

Повеќе

 Почетна студија за домувањето на Ромите во Општина Чаир

  •  10 март 2017
  •  Здружение за хумано домување „Хабитат Македонија“
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Анализа

 Ромите во безвизниот режим - документ за политика

  •  01 март 2017
  •  Институт за европска политика - Скопје
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Документ на политика

 Што се случува со Ромите на македонските гранични премини

  •  28 февруари 2017
  •  Институт за европска политика (ЕПИ) во соработка со НВО КХАМ
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Друго

Ова видео ги претставува проблемите со кои се соочуваат Ромите кои сакаат да излезат од границите на Република Македонија, со цел да се покрене свеста за нивната дискриминација и да се промени праксата на граничните власти.

Повеќе

 Државна финансиска помош за доброволни повратници (лист со информации) - 2017

  •  17 јануари 2017
  •  Меѓународна организација за миграции при ООН
  •  Mеѓународен
  •  Oфицијален орган
  •  Информација

Информации за државната финансиска помош за доброволни повратници од Германија. Реинтеграциска и емиграциска програма за азилобаратели во Германија (РЕАГ) & Државна програма за помош за повратници (ГАРП)

Повеќе

 Право на еднаквост и слобода на движење на границите: Искуства од давање на правна помош

  •  01 декември 2016
  •  Институт за европска политика (ЕПИ) и НВО КХАМ
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Анализа

Оваа анализа се осврнува на досегашните искуства од судските случаи на лицата вратени од граничните премини и се базира на податоци со кои располага НВО КХАМ како една од клучните организации кои нудат помош при овие случаи.

Повеќе