Документи: Темелни права - Човекови права

Области

 Годишен извештај за состојбата со човековите права во 2023 година

 •  11 јуни 2024
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Годишниот извештај на Хелсиншкиот комитет за 2023 година содржи конкретни случаи од практиката, кои јасно ги покажуваат вкоренетите системски проблеми и нивното влија- ние врз правата на граѓаните во земјата.

Повеќе

 Краток документ: Владеење на правото во поглед на пристапувањето во ЕУ – јануари - март 2024

 •  30 април 2024
 •  Angela Delevska, Beba Zhagar, Juljana Karai, Cvetanka Aleksandroska
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој краток извештај ги резимира клучните случувања во однос на владеењето на правото во поглед на пристапувањето на Република Северна Македонија во ЕУ за периодот јануари-март 2024 година. Во него се дадени резултатите од следење на основните аспекти за пристапување во ЕУ, како и главните настани поврзани со функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: Судство и основни права.

Повеќе

 Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Северна Македонија за 2023 година

 •  09 април 2024
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Целта на Деветтиот Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Северна Македонија (Извештајот) на Македонското здружение на млади правници (МЗМП)1 е објективно да ги презентира и да ги документира повредите на човековите права идентификувани во 2023 година од страна на здружението. Овој документ се фокусира на правната заштита.

Повеќе

 Краток документ: Владеење на правото во поглед на пристапувањето во ЕУ – октомври-декември 2023

 •  31 јануари 2024
 •  Ангела Делевска, Беба Жагар, Јулијана Караи, Цветанка Александроска
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој краток извештај ги резимира клучните случувања во однос на владеењето на правото во поглед на пристапувањето на Република Северна Македонија во ЕУ за периодот октомври-декември 2023 година. Во него се дадени резултатите од следење на основните аспекти за пристапување во ЕУ, како и главните настани поврзани со функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: Судство и основни права.

Повеќе

 Извештај за фундаментални права

 •  26 јануари 2024
 •  Simonida Kacarska
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Универзалниот периодичен преглед (УПП) претставува специфичен инструмент за мониторингот на човековите права во сите земји-членки на Обединетите Нации. Нуди можност сите држави да ги споделат своите дејствија кои ги преземале да ги подобрат човековите права и да ги надминат предизвиците во ова поле. Основната цел на УПП е да ги унапреди човековите права во секоја земја. УПП е дизајниран со цел да ја охрабри, поддржи и прошири промоцијата на човековите права во практика.

Повеќе

 Годишен преглед на владеењето на правото во ЕУ 2023 година

 •  29 декември 2023
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Работата на ЕПИ е фокусирана на потребите и ограничувањата на Северна Македонија како земја-кандидат, која го чекаше почнувањето на пристапните преговори повеќе од една деценија, додека бележи пад на поддршката за членство во Европската унија и политичката нестабилност во последниве години. Во рамките на програмата за владеење на правото, ЕПИ внимателно го следи нивото на усогласеност со принципот на владеење на прав

Повеќе

 Out with the old, in with the new: Reform initiatives for functioning rule of law in the EU

 •  26 декември 2023
 •  Cvetanka Aleksandroska
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Законодавство

This brief delves into the critical juncture facing the European Union as it grapples with challenges to the rule of law amidst shifting geopolitical dynamics and discussions on future enlargement. Recent proposals from the Franco–German expert group and the European Parliament aim to bolster enforcement mechanisms and streamline decision-making processes to address the rule of law breaches effectively. However, achieving a consensus on these reforms presents significant challenges amidst divergent Member State perspectives. Despite the hurdles, reform initiatives present opportunities to fortify the EU’s commitment to the rule of law, necessitating sustained discussions and diplomatic efforts.

Повеќе

 Состојбата на човековите права во Република Северна Македонија

 •  25 декември 2023
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Овој извештај накратко ја презентира состојбата со човековите права во Република Северна Македонија низ призмата од клучните области во кои работи Институтот за човекови права. Извештајов има за цел да ги утврди важните настани и аспекти на (не)почитувањето на човековите права во нашава земја, кои ја одбележаа 2023 година.

Повеќе

 Анализа на одлуките и решенија на Уставниот суд на Република Северна Македонија по поднесени барања за заштита на слободите и правата

 •  11 декември 2023
 •  Игор Спировски, Маргарита Цаца Николовска
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Анализава има за цел, преку разгледување на сите одлуки и решенија донесени од Уставниот суд на Република Северна Македонија (РСМ) во периодот од 1992 до 2023 год., да го согледа остварувањето на надлежноста од гледиште на нормативните основи и претпоставки, правните сфаќања и доктрини применети во заштита на човековите слободи и права. Дополнително, треба да ги идентификува прашањата што би можеле да бидат основа за унапредување на нивото на заштита на слободите и правата, особено од гледиште на меѓународните документи, како што се Декларацијата за човековите права на Обединетите нации, Европската конвенција за човекови права и други, како и од гледиште на влијанието на пресудите на Европскиот суд за човекови права во одлучувањето на Уставниот суд.

Повеќе

 Извештај за повреди на човекови права од документирани случаи во "Коалиција Маргини" за периодот 01.02.2023- 30.08.2023

 •  15 септември 2023
 •  Драгана Дрндаревска
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Во периодот од 1 септември 2022 до 31 јануари 2023 година во Коалицијата Маргини се документирани 90 случаи на прекршување на права, во кои има минимум 123 жртви од различни заедници. Документирани се два случаи каде има неопределен број жртви. Во едниот случај се работи за говор на омраза од страна на медиум, а во другиот за повреда на работнички права на поголем број текстилни работнички во една фабрика.

Повеќе
Клучни документи
 • Заклучоци на Советот за процесот на проширување и стабилизација и асоцијација-декември
 • Законодавство на ЕУ и документи за јавна политика за правата на детето
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
Види ги сите документи