Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë

Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë

  •  Komisioni Europian
  •  BE
  •  Organ oficial
  •  Raport

Dokumenti paraqet skrinint oficial (raport analitik) për situatën në Republikën e Kroacisë për Kapitullin 23 - Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Skriningu është i shpallur në Qershor vitin 2007.

Rishikim i dokumentit