Документи: Права на граѓаните на ЕУ - Право на глас и кандидирање на изборите за Европски парламент

Области

 Мислење за Изборниот законик на Република Македонија

 •  18 јуни 2013
 •  Venice Commission and ODIHR
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

 Ревидиран Изборен законик на Република Македонија

 •  17 октомври 2011
 •  Венецијанска комисија и ОДИХР
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Друго
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи