Документи: Права на граѓаните на ЕУ - Право на глас и кандидирање на изборите за Европски парламент

Области

 Извештај во сенка за Поглавјето 23

 •  30 март 2018
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај во сенка за Поглавјето 23, за периодот од мај 2016 до јануари 2018 година. Овој извештај ги обединува во кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки кои произлегоа од следењето на областите структурирани во Поглавјето 23: правосудство, борба против корупција и темелни права. Ова е трет Извештај во сенка објавен од страна на Мрежа 23 и истиот му претходи на новиот Извештај за напредокот на Република Македонија кој се очекува да биде објавен од страна на Европската комисија во средината на април. Извештајот е подготвен во рамките на проектот „Мрежа 23+“, финансиран од Европската Унија.

Повеќе

 Мислење за Изборниот законик на Република Македонија

 •  18 јуни 2013
 •  Venice Commission and ODIHR
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

 Ревидиран Изборен законик на Република Македонија

 •  17 октомври 2011
 •  Венецијанска комисија и ОДИХР
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Друго
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи