Одлуки: Темелни права - Солидарност - Социјална безбедност и социјална помош

Категории

 C-350/20 - INPS () and de maternité pour les titulaires de permis unique)

  •  02 септември 2021
  •  ECLI:  ECLI:EU:C:2021:659
  •  ЕУ
  •  Суд
  •  Судска одлука

Во барањето за прелиминарно одлучување согласно член 267 од ДФЕУ, Уставниот суд на Италија побара од ЕСП да утврди дали членот 34 од Повелбата за фундаменталните права на ЕУ се применува на надоместоците породилно отсуство и мајчинство, и доколку е така, дали правото на ЕУ треба да се толкува на таков начин да го спречува националното законодавство кое не ги признава наведените бенефиции, што веќе им се доделени на странски државјани кои поседуваат дозвола за долгорочен престој во ЕУ, за оние странски државјани кои поседуваат единствена дозвола. ЕСП одговори дека според членот 34 (1) од Повелбата, ЕУ го признава и почитува правото на бенефиции од социјално осигурување и социјални услуги кои обезбедуваат заштита во случаи како што се мајчинство, болест, индустриски несреќи, зависност или старост, и во случај на губење на работа, во согласност со правилата утврдени со правото на ЕУ и националните закони и практики. Дополнително, според членот 34(2) од Повелбата, секој што живее и се движи легално во ЕУ има право на бенефиции од социјално осигурување и социјални предности во согласност со правото на ЕУ и националните закони и практики. Според тоа, националното законодавство, кое ги исклучува државјаните на трети земји од правото на додаток за породување и додаток за мајчинство предвидени со тоа законодавство, не е дозволено.

Повеќе