C-857/19 - Slovak Telekom

Категории

 C-857/19 - Slovak Telekom

  •  25 февруари 2021
  •  ECLI:  ECLI:EU:C:2021:139
  •  ЕУ
  •  Суд
  •  Судска одлука

Во барањето за прелиминарно одлучување согласно член 267 од ДФЕУ, Врховниот суд на Република Словачка му постави прашање на ЕСП дали фразата „ќе ги ослободи компетентните органи на земјите членки од нивната надлежност да ги применуваат членовите 101 и 102 од ДФЕУ“ во првата реченица од членот 11 (6) од Регулативата бр. 1/2003 за спроведување на правилата за конкуренција утврдени во членовите 101 и 102 од ДФЕУ значи дека властите на земјите членки ги губат своите овластувања да ги применуваат членовите 101 и 102 од ДФЕУ и дали членот 50 (Право да не се суди или казнува двапати во кривична постапка за исто кривично дело) од Повелбата за фундаменталните права на ЕУ се однесува и на административни прекршоци кои се состојат од злоупотреба на доминантна положба во смисла на членот 102 од ДФЕУ за кои ЕК и органот на земјата членка наметнале санкции одделно и независно при вршењето на нивната надлежност според членот 11(6) од Регулативата бр. 1/2003. ЕСП одговори дека членот 11(6) од Регулативата (EC) бр. 1/2003 на Советот се толкува така што компетентните органи на земјите членки се ослободени од нивната надлежност да ги применуваат членовите 101 и 102 од ДФЕУ во случај кога ЕК покренува постапка за донесување одлука со која се утврдува прекршување на тие одредби доколку тој формален акт се однесува на истите наводни прекршувања на членовите 101 и 102 од ДФЕУ, извршени од исто претпријатие или претпријатија на ист пазар или пазари на производи и истиот географски пазар, или пазари во текот на истиот период или периоди како оние што се однесуваат на постапката или постапките што претходно ги покренале тие органи. Понатаму, принципот ne bis in idem, како што е наведен во членот 50 од Повелбата за фундаменталните права на ЕУ, мора да се толкува така што се применува на прекршување на правото за конкуренција, како што е злоупотребата на доминантната позиција наведена во членот 102 од ДФЕУ.

Повеќе