Dokumente kyçëse: Të drejta themelore - E drejta njerëzore

sovet juni

 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Tjetër
Rishikim i dokumentit

Gjyqësori i BE dhe dokumente për politika publike për të drejtat e fëmijës

 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Legjislativa

Ky dokument ësht kompilacion i gjyqësorit të BE, duke kyçur dhe dokumente të politikave publike, për të drejtat e fëmijës, duke kyçur edhe dokumente të tjera të cilat kanë relevancë me temën. Gjithhashtu, kjo listë i kyç dhe inicijativat ekzistuese të Komisionit Europian. Direktoriumin mundeni ta gjeni në faqen që vijon: http://eur-lex.europa.eu/collection/eulaw/legislation/recent.html

Rishikim i dokumentit

Marëveshtje për Bashkimin Europian

 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Legjislativa

Marëveshtje për vendosje të parimeve themelore për integrim europian dhe ndërtim të Unionit Europian. Kjo marëveshtje e mer parasysh trashëgiminë kulturore, religjioze dhe humanitare dhe i krijon vlerat univerzale.

Rishikim i dokumentit

Marëveshtje për funksionimin e Bashkimit Europian

 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Legjislativa

Marëveshtja për funksionimin e Bashkimit Europian është dokument i cili hyn në mënyrë më detaje në imtësirat përreth rolit, politikave dhe funksionimit të BE dhe është e ndarë në shtatë pjesë Marëveshtja për funksionimin e Bashkimit Europian është marëveshtje themelore funksionale (fillimisht e nënshkruar në Romë në vitin 1958, si dhe Marëveshtja për themelimin e Bashkësisë ekonomike Europiane)

Rishikim i dokumentit

Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor

 •  Këshilli i minstrave të Bashkimit Europian
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Tjetër

Përfundimet të Këshillit për punë të përgjithshme, të miratuara në mbledhjet në dhjetor

Rishikim i dokumentit

Prioritetet urgjente reformike për Republikën e Maqedonisë

 •  Komisioni Europian
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

Prioritetet reformike të Komisionit Europian të cilat duhet të jenë të përmbushura nga ana e Republikës të Maqedonisë në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave themelore, depolitizimi i administratës publike, liri e shrehjes dhe reformat e zgjedhjeve.

Rishikim i dokumentit

Raporte të Komisionit Europian për përparimin e Republikës të Maqedonisë

 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Raport
Rishikim i dokumentit

Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë

 •  Komisioni Europian
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Raport

Dokumenti paraqet skrinint oficial (raport analitik) për situatën në Republikën e Kroacisë për Kapitullin 23 - Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Skriningu është i shpallur në Qershor vitin 2007.

Rishikim i dokumentit