Документи: Правосудство - Независност

Области

 Краток документ: Владеење на правото во поглед на пристапувањето во ЕУ – јануари - март 2024

 •  30 април 2024
 •  Angela Delevska, Beba Zhagar, Juljana Karai, Cvetanka Aleksandroska
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој краток извештај ги резимира клучните случувања во однос на владеењето на правото во поглед на пристапувањето на Република Северна Македонија во ЕУ за периодот јануари-март 2024 година. Во него се дадени резултатите од следење на основните аспекти за пристапување во ЕУ, како и главните настани поврзани со функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: Судство и основни права.

Повеќе

 Краток документ: Владеење на правото во поглед на пристапувањето во ЕУ – октомври-декември 2023

 •  31 јануари 2024
 •  Ангела Делевска, Беба Жагар, Јулијана Караи, Цветанка Александроска
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој краток извештај ги резимира клучните случувања во однос на владеењето на правото во поглед на пристапувањето на Република Северна Македонија во ЕУ за периодот октомври-декември 2023 година. Во него се дадени резултатите од следење на основните аспекти за пристапување во ЕУ, како и главните настани поврзани со функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: Судство и основни права.

Повеќе

 Годишен преглед на владеењето на правото во ЕУ 2023 година

 •  29 декември 2023
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Работата на ЕПИ е фокусирана на потребите и ограничувањата на Северна Македонија како земја-кандидат, која го чекаше почнувањето на пристапните преговори повеќе од една деценија, додека бележи пад на поддршката за членство во Европската унија и политичката нестабилност во последниве години. Во рамките на програмата за владеење на правото, ЕПИ внимателно го следи нивото на усогласеност со принципот на владеење на прав

Повеќе

 Извештај од следењето на работата на судскиот совет, август-декември 2023

 •  28 декември 2023
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Мониторинг извештајот за работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија се однесува на периодот од август до декември 2023 година. 

Повеќе

 Out with the old, in with the new: Reform initiatives for functioning rule of law in the EU

 •  26 декември 2023
 •  Cvetanka Aleksandroska
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Законодавство

This brief delves into the critical juncture facing the European Union as it grapples with challenges to the rule of law amidst shifting geopolitical dynamics and discussions on future enlargement. Recent proposals from the Franco–German expert group and the European Parliament aim to bolster enforcement mechanisms and streamline decision-making processes to address the rule of law breaches effectively. However, achieving a consensus on these reforms presents significant challenges amidst divergent Member State perspectives. Despite the hurdles, reform initiatives present opportunities to fortify the EU’s commitment to the rule of law, necessitating sustained discussions and diplomatic efforts.

Повеќе

 Извештај од следењето на работата на судскиот совет, јануари-јули 2023

 •  11 септември 2023
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Мониторинг извештајот за работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија се однесува на периодот од јануари до јули 2023 година.

Повеќе

 Извештај од следење на управниот суд на Република Северна Македонија, јануари-јуни 2023

 •  27 јули 2023
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Во рамките на програмата „Пристап до правда за сите“, финансиски поддржана од делегацијата на Европската Унија во РСМ, Институтот за човекови права редовно ги следи јавните расправи пред Управниот суд, чиј основ се социјалните права. Целта на оваа активност е да се анализира пристапот до административна правда за сите граѓани, со посебен осврт на маргинализирани и ранливи групи на граѓани.

Повеќе

 Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – април-јули 2023

 •  24 јули 2023
 •  Ардита Абази Имери, Ангела Делевска, Беба Жагар, Јулијана Караи
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Овој краток документ дава преглед на клучните случувања поврзани со владеењето на правото во Северна Македонија во поглед на пристапувањето во ЕУ за периодот од април до јули 2023 година. Тој вклучува следење на суштинските аспекти на пристапувањето во ЕУ, вклучувајќи ги и клучните случувања во областа на функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: судството и темелните права.

Повеќе

 Краток документ: Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – април-јуни 2023 година

 •  24 јули 2023
 •  Ардита Абази Имери, Ангела Делевска, Беба Жагар, Јулијана Караи
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој краток документ дава преглед на клучните случувања поврзани со владеењето на правото во Северна Македонија во поглед на пристапувањето во ЕУ за периодот од април до јуни 2023 година. Тој вклучува следење на суштинските аспекти на пристапувањето во ЕУ, вклучувајќи ги и клучните случувања во областа на функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: судството и темелните права.

Повеќе

 Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – јануари-март 2023 година

 •  27 април 2023
 •  Ангела Делевска, Ангел Мојсовски, Беба Жагар, Наум Локоски
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Овој краток документ дава преглед на клучните случувања поврзани со владеењето на правото во Северна Македонија во поглед на пристапувањето во ЕУ за периодот од јануари до март 2023 година. Тој вклучува следење на суштинските аспекти на пристапувањето во ЕУ, вклучувајќи ги и клучните случувања во областа на функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: судството и темелните права.

Повеќе

Независноста на правосудството се третира како надворешна и внатрешна. Надворешната независност ја воспоставува врската меѓу неза.висноста на судиите и принципот на еднаквост на граѓаните пред законот. Клучни нејзини аспекти се уставната поделба на власта и односот со медиумите. Внатрешната независност подразбира независност на секој судија во вршењето на судиската функција, без какво и да е ограничување, несоодветно влијание, притисоци, закани или мешање од каква и да е власт, вклучувајќи и внатре во судството, во донесувањето одлуки

Прикажи ја содржината
Клучни документи
 • Заклучоци на Советот за процесот на проширување и стабилизација и асоцијација-декември
 • Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
Види ги сите документи