Документи: Темелни права - Човекови права - Родова еднаквост и права на жените

Области

 Анализа на степенот на имплементацијата на законот за еднакви можности на жените и мажите

 •  30 јуни 2011
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

 Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јануари, 2011

 •  10 февруари 2011
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Родово-буџетска анализа на социјалната заштита и активните политики за вработување во Република Македонија

 •  30 декември 2010
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

 Национална студија - Жените во македонската економија

 •  30 декември 2010
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Извештај за следењето на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2010 година

 •  24 декември 2010
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Резултати од истражувањето на перцепциите на жените за родовата еднаквост во општина шуто оризари

 •  28 ноември 2010
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Резултати од истражувањето на перцепциите за родовата еднаквост во општина Тетово

 •  21 август 2010
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Анализа за состојбата и намалувањето на ромските девојчиња и момчиња во образовниот процес во Република Македонија

 •  30 мај 2010
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

 Анализа на состојбата со застапеноста на девојчињата и момчињата во основното и средното образование и застапеноста на жените и мажите како наставен кадар во учебната 2007/2008 година и родова анализа на вкупниот број на запишани и дипломирани студенти/ки во државните и приватните високообразовни установи

 •  30 август 2009
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

 Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, декември 2008-јануари 2009

 •  10 февруари 2009
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи