Заклучоци на Советот за процесот на проширување и стабилизација и асоцијација-декември

Области

Заклучоци на Советот за процесот на проширување и стабилизација и асоцијација-декември

  •  Совет на министри на Европската Унија
  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Друго

Заклучоци на Советот за општи работи, усвоени на состаноците во декември

Преглед на документи