Договор за функционирањето на Европската Унија

Области

Договор за функционирањето на Европската Унија

  •  ЕУ
  •  Oфицијален орган
  •  Законодавство

Договорот за Функционирањето на Европската унија е документ кој навлегува подетално во поединостите околу улогата, политиките и функционирањето на ЕУ и е поделен на седум делови Договорот за функционирањето на Европската унија е основен функционален договор (првично потпишан во Рим во 1958 година, како и Договорот за основање на Европската економска заедница).

Преглед на документи