• Работилница за нелегално стекната имотна корист

  Мрежа 23 одржа експертска работилница за справувањето со нелегално стекнатата имотна корист. На работилницата дискутираа учесници од СЈО, Министерството за внатрешни работи, судии и граѓански организации кои работат во областа.Види повеќе
 • 69% од граѓаните не знаат дека постои бесплатна правна помош

  Здружението Мултикултура претстави анализа на Законот за бесплатна правна помош (ЗБПП) и ефектот од неговата примена во пракса. Според резултатите на истражувањето, дури 69% од испитаниците не се запознаени дека граѓаните можат да побараат бесплатна правна помош (БПП). Исто така, само 3% од испитаните знаат за здруженијата кои се овластени за давање БПП во нивниот град.Кон истражувањето
 • Само 2 суда во Македонија имаат тоалети за лица со попреченост

  Дури 28% од судовите одговориле дека немаат пристапни рампи, или пак не одговараат за потребите на лицата со попреченост. Внатрешната адаптација на судовите за потребите на лицата со попреченост е на незадоволително ниво. Здружението Отворете ги прозорците го објави истражувањето за досегашните искуства и иницијативи во обезбедување пристапност и инклузивност на судовите во Македонија.Види повеќе
 • Народниот правобранител – помеѓу нормативното и стварното

  Кои се предизвиците во остварувањето на проширените надлежности на Народниот правобранител од 2016 година? Дали се граѓаните запознаени со работата на Омбудсманот или потребна е подобра комуникација со јавноста? Се одржа работилница под наслов “Народниот правобранител – помеѓу нормативното и стварното“, на која се дискутираше за низа релевантни прашања поврзани со функционирањето на Народниот правобранител.Види повеќе
 • Потребна е рамнотежа помеѓу приватноста и потребата за следење на комуникациите [истражување]

  Република Македонија сè уште нема преземено соодветни мерки со цел да спречи идни злоупотреби на системите за следење на комуникацијата. Здружението Женска акција создаде студија за јавна политика, која дава преглед на состојбата и предлага соодветни мерки за спречување на злоупотребите.Кон истражувањето
 • Анализа на ЗФР: Судскиот буџет е 0.289% од БДП, а законскиот минимум е 0.8%

  Здружението на финансиски работници ја презентираше анализата на финансирањето на судската власт во Република Македонија.Види повеќе
 • ПАКТИС: Законот за одмерување на казната го наруши слободното судиско убедување

  Здружението ПАКТИС ја објави анализата на Законот за одмерување на видот и одмерување на висината на казната. Според анализата на Законот, се констатира дека неговата примената доведува до рушење на целокупниот досегашен казнено-правен систем.Види повеќе
 • Анализа на имплементацијата на меѓународните стандарди за фер и правично судење

  Коалицијата за фер и правично судење ја презентираше својата анализа на Имплементацијата на меѓународните стандарди за фер и правично судење, како дел од проектот Мрежа 23+.Види повеќе
 • Истражување: Кој вработува, општината или партијата?

  Истражувањето на ZIP Institute покажува дека постојат партиски вработувања во единиците на локалната самоуправа. Партиските вработувања најчесто се извршуваат кога ќе се отвори оглас за лице кое веќе е избрано, или пак при процесот на интервјурање, каде партиските лица се бодуваат многу повисоко.Види повеќе
 • Анализа на примената на Законот за одредување на видот и висината на казната

  Советот за превенција против малолетничка деликвенција (СППМД) го презентираше своето истражување „Примена на законот за одредување на видот и висината на казната“, спроведено како дел од проектот Мрежа 23+. Погледнете ги наодите.Види повеќе
 • 65% од испитаниците сметаат дека граѓанските организации треба да се вклучат во реформите во судството

  Презентирани наодите од истражувањето на јавното мислење во врска со правосудството, борбата против корупцијата и темелните права.Резултати од истражувањето на јавното мислење:
 • Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите?

  ИСИЕ ја презентираше студијата за можностите на Законот на заштита на укажувачите и спречувањето на корупцијата во високото образование.Види повеќе