• Презентациите од скрининг процесот достапни на МЕРЦ

    Презентациите од објаснувачкиот скрининг со Европската Унија за Поглавје 23 – правосудство и темелни права се поставени на платформата МЕРЦ.Види повеќе
  • Статус на имплементација на правосудни реформи

    Погледнете го статусот на имплементација на резултатите од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година за 2018,2019 и 2020 година, што содржи индикатори ориентирани кон граѓаните и нивната интеракција со правосудството.Види повеќе
  • Преговарачка структура за Поглавје 23

    Како (треба да) изгледа преговарачката структура за Поглавјето 23 на земјава? Погледнете ги сите институции и тела кои учествуваат во преговорите со Европската Унија.Види повеќе

Активности

Регионална димензија

Информации и документи од регионална димензија

Погледнете повеќе за регионалната димензија во имплементацијата на реформите поврзани со Поглавје 23. Во оваа секција се содржани повеќе анализи, документи, извештаи од настани итн. кои се поврзани со имплементација на реформите во делот на Поглавје 23, а се од регионален карактер или пак се однесуваат на искуствата и предизвиците на некоја од другите земји од Западен Балкан или земји – членки на ЕУ од регионот.

Имплементација на правосудните реформи

Статус на имплементација на правосудни реформи

Погледнете го статусот на имплементација на резултатите од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година за 2018,2019 и 2020 година, што содржи индикатори ориентирани кон граѓаните и нивната интеракција со правосудството. Со воведувањето показатели за мониторинг и оценување на спроведувањето на Стратегијата, ориентирани кон граѓаните, проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“ има цел да го промовира владеењето на правото и да поттикне поголем фокус кон човековите права во правосудните институции.
Показателите ги мерат резултатите од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 (Стратегијата) низ призмата на човековите права и ефектите врз граѓаните, наспроти целокупното работење на секторот.

Членки на Мрежа 23

Во контекст на значењето на Поглавјето 23 – правосудство и темелни права, особено во процесот на пристапување во Европската Унија, во рамки на проектот Мрежа 23 изработена е веб-алатката МЕРЦ 23. Со воспоставувањето на МЕРЦ ќе се овозможи уникатна национална платформа за следење и застапување на политиките од поглавјето. Иако оваа алатка беше развиена како активност во рамки на проектот, МЕРЦ 23 ќе биде презентиран на јавноста како отворен механизам за користење.