• Граѓанските организации побараа итен избор и именување на кадар во повеќе институции и тела

  Граѓанските организации побараа итен избор и именување на кадар во повеќе институции и тела од страна на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, а со писмени барања тие се обратија и до сите пратеници во Собранието на РСМ.Види повеќе
 • Граѓанските организации бараат итно донесување на Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација

  Сто здруженија, сојузи, фондации и мрежи на граѓански организации побараа Собранието веднаш да свика седница на матичното тело за Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација, Комисијата за труд и социјална политика и да ја заврши законодавната постапка пред претседателските избори.Види повеќе
 • Коментар на Мрежа 23 на предлог-моделот за вклучување на ГО во преговорите со ЕУ

  Тековниот модел на учество на граѓанските организации во пристапните преговори за членство во Европската Унија се предлага без да биде познат концептот за институционалната структура на преговорите, како и целосната национална постапка за преговорите. Таквиот пристап оневозможува да се согледа и осмисли улогата на граѓанскиот сектор во целиот процес, поради што постои голем ризик да се занемарат многу аспекти на преговорите.Види повеќе
 • Работилница за вклучување на ГО во преговорите со ЕУ, со фокус на Поглавје 23

  Од 16 до 18 декември 2018 година, во хотелот Радика во Маврово се одржа работилница за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори со ЕУ. Работилницата беше фокусирана на Поглајвето 23 и на неа учествуваа членките на Мрежа 23.Види повеќе

Активности

Регионална димензија

Информации и документи од регионална димензија

Погледнете повеќе за регионалната димензија во имплементацијата на реформите поврзани со Поглавје 23. Во оваа секција се содржани повеќе анализи, документи, извештаи од настани итн. кои се поврзани со имплементација на реформите во делот на Поглавје 23, а се од регионален карактер или пак се однесуваат на искуствата и предизвиците на некоја од другите земји од Западен Балкан или земји – членки на ЕУ од регионот.

Имплементација на правосудните реформи

Статус на имплементација на правосудни реформи

Погледнете го статусот на имплементација на резултатите од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година за 2018,2019 и 2020 година, што содржи индикатори ориентирани кон граѓаните и нивната интеракција со правосудството. Со воведувањето показатели за мониторинг и оценување на спроведувањето на Стратегијата, ориентирани кон граѓаните, проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“ има цел да го промовира владеењето на правото и да поттикне поголем фокус кон човековите права во правосудните институции.
Показателите ги мерат резултатите од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 (Стратегијата) низ призмата на човековите права и ефектите врз граѓаните, наспроти целокупното работење на секторот.

Членки на Мрежа 23

Во контекст на значењето на Поглавјето 23 – правосудство и темелни права, особено во процесот на пристапување во Европската Унија, во рамки на проектот Мрежа 23 изработена е веб-алатката МЕРЦ 23. Со воспоставувањето на МЕРЦ ќе се овозможи уникатна национална платформа за следење и застапување на политиките од поглавјето. Иако оваа алатка беше развиена како активност во рамки на проектот, МЕРЦ 23 ќе биде презентиран на јавноста како отворен механизам за користење.