Клучни документи: Темелни права - Човекови права - Забрана на ропство, слугување и присилна и задолжителна работа

Области

Договор за Европската Унија

 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Договор за воспоставување на основните принципи за европска интеграција и создавање на Европската Унија. Овој договор го зема предвид културното, религиозното и хуманитарното наследство и ги создава универзалните вредности.

Преглед на документи

Договор за функционирањето на Европската Унија

 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Договорот за Функционирањето на Европската унија е документ кој навлегува подетално во поединостите околу улогата, политиките и функционирањето на ЕУ и е поделен на седум делови Договорот за функционирањето на Европската унија е основен функционален договор (првично потпишан во Рим во 1958 година, како и Договорот за основање на Европската економска заедница).

Преглед на документи

Извештаи на Европската комисија за Република Северна Македонија (до февруари 2019 - Република Македонија)

 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Извештај на Европската комисија за Република Северна Македонија

Преглед на документи

Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска

 •  Европска комисија
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Документот претставува официјален скрининг (аналитички извештај) за ситуацијата во Република Хрватска за Поглавјето 23 - Правосудство и фундаментални права. Скринингот е објавен во јуни 2007 година.

Преглед на документи