Клучни документи: Темелни права - Човекови права - Права на детето

Области

Договор за Европската Унија

 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Договор за воспоставување на основните принципи за европска интеграција и создавање на Европската Унија. Овој договор го зема предвид културното, религиозното и хуманитарното наследство и ги создава универзалните вредности.

Преглед на документи

Договор за функционирањето на Европската Унија

 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Договорот за Функционирањето на Европската унија е документ кој навлегува подетално во поединостите околу улогата, политиките и функционирањето на ЕУ и е поделен на седум делови Договорот за функционирањето на Европската унија е основен функционален договор (првично потпишан во Рим во 1958 година, како и Договорот за основање на Европската економска заедница).

Преглед на документи

Законодавство на ЕУ и документи за јавна политика за правата на детето

 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Овој документ е компилација од ЕУ законодавство, вклучително и документи за јавна политика, за правата на детето, вклучително и други документи кои имаат релевантност со темата. Исто така, оваа листа ги вклучува и тековните иницијативи на Европската комисија. Директориумот може да се најде на следнава страна: http://eur-lex.europa.eu/collection/eulaw/legislation/recent.html

Преглед на документи

Извештаи на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија

 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Годишен редовен извештај за земјите во процесот на пристапување

Преглед на документи

Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска

 •  Европска комисија
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Документот претставува официјален скрининг (аналитички извештај) за ситуацијата во Република Хрватска за Поглавјето 23 - Правосудство и фундаментални права. Скринингот е објавен во јуни 2007 година.

Преглед на документи