Документи: Борба против корупцијата - Меѓународна и домашна правна рамка

Области

 Месечен преглед за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец декември 2017 годинa

 •  26 јануари 2018
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Месечен преглед за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец септември 2017 годинa

 •  12 октомври 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Месечен преглед за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец август 2017 годинa

 •  15 септември 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Месечен преглед за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец јули 2017 годинa

 •  14 август 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец јуни 2017 годинa

 •  10 јули 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец мај 2017 годинa

 •  13 јуни 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Преглед на исполнување на Итните реформски приоритети - мај 2017

 •  09 јуни 2017
 •  Институт за европска политика
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Преглед на исполнување на Итните реформски приоритети - мај 2017 година.

Повеќе

 Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите? Можностите на законот за заштита на укажувачите и спречување на корупцијата во РМ - документ за јавна политика

 •  26 мај 2017
 •  Институт за стратешки истражувања и едукација
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Студија се фокусира на ефектите од примената на Законот за заштита на укажувачите и можностите за негова примена во спречувањето на корупцијата во високото образование. Според спроведеното истражување, дури 54% од испитаниците сметаат дека корупцијата е широко распространета во високото образование. Од истражувањето, 70% од испитаниците не знаат дека постои закон за Заштита на укажувачите, а 83% не знаат дека институцијата каде студираат има овластено лице за прием на пријави од укажувачи.

Повеќе

 Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите? - краток документ за јавна политика

 •  26 мај 2017
 •  Институт за стратешки истражувања и едукација
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите? Можностите на Законот за заштита на укажувачите и спречувањето на корупцијата во високото образование во РМ

 •  15 мај 2017
 •  д-р Мишо ДОКМАНОВИЌ, д-р Александра ГРУЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКИ, д-р Катерина ШАПКОВА-КОЦЕВСКА
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Оваа студија е фокусирана на ефектите од примената на Законот за заштита на укажувачите и можностите за негова примена во спречувањето на корупцијата во високото образование. Преку спроведеното истражување базирано на примарни и секундарни податоци, беше извршена евалуација на спроведувањето на овој Закон на универзитетите и беа формулирани препораки за негова операционализација во функција на спречување на корупцијата во високото образование во Република Македонија. Во документот е опфатена актуелната законска рамка за спречување на корупцијата во високото образование, особено Законот за заштита на укажувачите, како и компаративните искуства и најдобрите практики во оваа област. Покрај тоа, во студијата се обработени и примарни податоци кои беа обезбедени преку спроведена анкета со студентите и со вработени, како и преку организирање на тркалезни маси во четирите универзитетски центри во нашата земја. Документот нуди неколку препораки за клучните носители на политики, првенствено С

Повеќе
Клучни документи
 • Извештај за напредокот на Република Македонија
 • Заклучоци на Советот за процесот на проширување и стабилизација и асоцијација-декември
 • Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија
Види ги сите документи