Документи: Борба против корупцијата - Меѓународна и домашна правна рамка

Области

 Улогата на граѓанските организации во борбата против корупцијата во Северна Македонија

 •  31 мај 2024
 •  Наташа Димова
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Граѓаните во 2023 г. како и во 2021 г. корупцијата ја гледаат како најголем општествен проблем. За забележување е фактот дека 63,5% од испитаниците значително повеќе од 46,1% во 2021 г., ја рангираат корупцијата како најголем проблем меѓу понудените опции. За ваквата ситуација, според граѓаните “виновни” се постоењето на морална криза во нашето општество, неефикасноста на судскиот систем во борбата против корупцијата, желбата за брзо лично богатење на оние кои се на власт и недоволната заштита на лицата кои пријавуваат корупција. 

Повеќе

 Краток документ: Владеење на правото во поглед на пристапувањето во ЕУ – јануари - март 2024

 •  30 април 2024
 •  Angela Delevska, Beba Zhagar, Juljana Karai, Cvetanka Aleksandroska
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој краток извештај ги резимира клучните случувања во однос на владеењето на правото во поглед на пристапувањето на Република Северна Македонија во ЕУ за периодот јануари-март 2024 година. Во него се дадени резултатите од следење на основните аспекти за пристапување во ЕУ, како и главните настани поврзани со функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: Судство и основни права.

Повеќе

 Краток документ: Владеење на правото во поглед на пристапувањето во ЕУ – октомври-декември 2023

 •  31 јануари 2024
 •  Ангела Делевска, Беба Жагар, Јулијана Караи, Цветанка Александроска
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој краток извештај ги резимира клучните случувања во однос на владеењето на правото во поглед на пристапувањето на Република Северна Македонија во ЕУ за периодот октомври-декември 2023 година. Во него се дадени резултатите од следење на основните аспекти за пристапување во ЕУ, како и главните настани поврзани со функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: Судство и основни права.

Повеќе

 Годишен преглед на владеењето на правото во ЕУ 2023 година

 •  29 декември 2023
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Работата на ЕПИ е фокусирана на потребите и ограничувањата на Северна Македонија како земја-кандидат, која го чекаше почнувањето на пристапните преговори повеќе од една деценија, додека бележи пад на поддршката за членство во Европската унија и политичката нестабилност во последниве години. Во рамките на програмата за владеење на правото, ЕПИ внимателно го следи нивото на усогласеност со принципот на владеење на прав

Повеќе

 Out with the old, in with the new: Reform initiatives for functioning rule of law in the EU

 •  26 декември 2023
 •  Cvetanka Aleksandroska
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Законодавство

This brief delves into the critical juncture facing the European Union as it grapples with challenges to the rule of law amidst shifting geopolitical dynamics and discussions on future enlargement. Recent proposals from the Franco–German expert group and the European Parliament aim to bolster enforcement mechanisms and streamline decision-making processes to address the rule of law breaches effectively. However, achieving a consensus on these reforms presents significant challenges amidst divergent Member State perspectives. Despite the hurdles, reform initiatives present opportunities to fortify the EU’s commitment to the rule of law, necessitating sustained discussions and diplomatic efforts.

Повеќе

 Истражување во рамки на проектот “Заштита од корупција” за истражување за ставка 463

 •  31 октомври 2023
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Целта на ова истражување е да ги мапира карактеристиките на процесот на финансирање на невладините организации од буџетската линија 463, да се утврди нивото на транспарентност и отчетност на општините, да се согледаат проблемите и слабостите во процесот, како и да се дефинираат препораки за подобрување на веќе востановените практики.

Повеќе

 Краток документ: Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – април-јуни 2023 година

 •  24 јули 2023
 •  Ардита Абази Имери, Ангела Делевска, Беба Жагар, Јулијана Караи
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој краток документ дава преглед на клучните случувања поврзани со владеењето на правото во Северна Македонија во поглед на пристапувањето во ЕУ за периодот од април до јуни 2023 година. Тој вклучува следење на суштинските аспекти на пристапувањето во ЕУ, вклучувајќи ги и клучните случувања во областа на функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: судството и темелните права.

Повеќе

 Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – април-јули 2023

 •  24 јули 2023
 •  Ардита Абази Имери, Ангела Делевска, Беба Жагар, Јулијана Караи
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Овој краток документ дава преглед на клучните случувања поврзани со владеењето на правото во Северна Македонија во поглед на пристапувањето во ЕУ за периодот од април до јули 2023 година. Тој вклучува следење на суштинските аспекти на пристапувањето во ЕУ, вклучувајќи ги и клучните случувања во областа на функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: судството и темелните права.

Повеќе

 Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – јануари-март 2023 година

 •  27 април 2023
 •  Ангела Делевска, Ангел Мојсовски, Беба Жагар, Наум Локоски
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Овој краток документ дава преглед на клучните случувања поврзани со владеењето на правото во Северна Македонија во поглед на пристапувањето во ЕУ за периодот од јануари до март 2023 година. Тој вклучува следење на суштинските аспекти на пристапувањето во ЕУ, вклучувајќи ги и клучните случувања во областа на функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: судството и темелните права.

Повеќе

 Балансирање на борбата против корупцијата и правото на заштита на личните податоци – двете страни на медаљата

 •  17 март 2023
 •  Беба Жагар
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Овој краток преглед ја анализира потребата од рамнотежа во борбата против корупцијата во однос на борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот и правото на заштита на личните податоци преку пресудата на Судот на правдата на ЕУ во споените предмети C-37/20 и C-601/20.

Повеќе