Документи: Темелни права - Човекови права - Слобода на мислата, совеста и религијата

Области

 Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, мај, 2009

 •  03 јуни 2009
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Годишен извештај 2009 на Народниот Правобранител на Република Македонија

 •  31 март 2009
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, декември 2008-јануари 2009

 •  10 февруари 2009
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Меѓународна конвенција за Елиминација на сите форми на расна дискриминација

 •  02 декември 1997
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Друго
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи