Одлуки: Темелни права - Еднаквост - Вклопување на лицата со попреченост

Категории

 C-824/19 - Komisia za zashtita ot diskriminatsia

  •  21 октомври 2021
  •  ECLI:  ECLI:EU:C:2021:862
  •  ЕУ
  •  Суд
  •  Судска одлука

Во барањето за прелиминарно одлучување согласно член 267 од ДФЕУ, Врховниот управен суд на Бугарија побара од ЕСП да утврди дали е дозволено слепо лице да може да работи како поротник и да учествува во кривична постапка, или дали конкретната попреченост на слепото лице е карактеристика што претставува вистински и одлучувачки услов за работата на поротник, чие постоење оправдува различен третман и не претставува дискриминација врз основа на карактеристиката „инвалидност“. ЕСП ја толкуваше Директивата 2000/78/ЕC на Советот за воспоставување општа рамка за еднаков третман во вработувањето и професијата, земајќи ги во предвид членовите 21 и 26 од Повелбата за фундаменталните права на ЕУ, при што утврди дека истата го превенира целосното одземање на можноста на слепото лице за вршење на должностите на поротник во кривичните постапки.

Повеќе